Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Dejavnost Sklada

  • zagotavljanje pravic delavcev, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca, kar pomeni, da je nad njim začet stečajni postopek ali da je sklep o potrditvi prisilne poravnave postal pravnomočen (v tem primeru govorimo o delovanju jamstvenega sklada);
  • zagotavljanje uveljavljanja pravice do nadomestila preživnine tistim otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, vendar je preživninski zavezanci ne plačujejo (v tem primeru govorimo o delovanju preživninskega sklada);
  • odločanje o pravicah in obveznosti invalidov in delodajalcev v skladu z Zakonom o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v tem primeru govorimo o delovanju invalidskega sklada);
  • izterjava terjatev.

Davčna št.86279670
Matična št.1198459000
Spletna stranhttp://www.jpi-sklad.si/
NaslovDunajska 20
Pošta1000
KrajLjubljana

Webinar : Kompetenčni centri za razvoj kadrov