Pravo, Družboslovje

12 aktualna prosta delovna mesta

→ Družboslovje

Družboslovne vede vključujejo več področij, in sicer psihologijo, sociologijo, politologijo, ekonomijo, vzgojo in izobraževanje (šport) ter poslovne in upravne vede. Ustrezno izobrazbo pridobiš s študijem na eni izmed fakultet, ki ponujajo družboslovne programe. To so: Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za upravo, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za socialno delo in Fakulteta za šport.

→ Pravo

Pravo je skupek pravil, ki urejajo najpomembnejše odnose v določeni družbi.

Pravila so dolžni spoštovati vsi, ki so na območju njihove veljave, tj. teritoriju države. Šteje se, da so pravna pravila javno poznana, to pa se zagotavlja s predhodno objavo pravil v uradnem glasilu države, npr. v Uradnem listu. Učinkovitost pravil zagotavljata država in lokalna skupnost s svojimi institucijami: sodišči, policijo, tožilstvom, upravnimi organi, izvršilnimi organi. Tako država posameznikom prepove reševanje sporov z nasiljem (zakon močnejšega) in jo pridrži sebi (državna represija), v zameno pa posameznikom ponudi reševanje sporov v pravnem postopku.

Prosta delovna mesta na področju »Pravo, Družboslovje« na portalu Optius.com

Odvetnik, sodnik, tožilec, notar, korporacijski pravnik, državni pravobranilec, strokovni sodelavec, ekspert, asistent v pravni službi, operativni vodja...

Podjetja, ki objavljajo prosta delovna mesta s področja »Pravo, Družboslovje« na portalu Optius.com:

NLB, Europark, Ternis, Jelovica, Protim Ržišnik Perc...

Viri:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pravnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEboslovje
https://www.stat.si/Klasius/Docs/opisiKLASIUS-P.pdf
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pravo