Telefonski prodajni svetovalec m/ž

Invo System Sp. z o.o.

 • Datum objave: 4. 1. 2023
 • Prijave do: 3. 2. 2023
 • Kraj dela: priročnik
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Invo System Sp. z o.o.

Invo System Sp. z o.o. (LLC)

We are a dynamically growing international company working in the field of advanced technologies, sales and artificial intelligence – we specialize in improving and optimizing communication processes, sales and business optimization tools.

We work with b2c and b2b clients on 30+ markets now.

Currently on the market for more than 3 years!!


 

Smo dinamično rastoče mednarodno podjetje, ki deluje na področju naprednih tehnologij, prodaje in umetne inteligence – specializirani smo za izboljšanje in optimizacijo komunikacijskih procesov, prodaje in orodij za optimizacijo poslovanja. Trenutno delamo s strankami B2C in B2B na več kot 30 trgih. Trenutno na trgu že več kot 3 leta!! Zdaj se širimo na trge EU! Pridružite se nam in nam pomagajte pri tej nalogi! Trenutno razvijamo številne nove projekte in smo v fazi intenzivne rasti! Pridruži se nam in delaj v Home Office System kot prodajni svetovalec specialist za slovenski trg

Opis delovnega mesta

 

We are now expanding on EU markets! Join us and help us with this task!

We are currently developing a number of new projects and we are in an intensive growth phase!

Join us and work in Home Office System as a Sales Consultant Specialist for Slovenian market.

Your tasks:

 • you make calls in Slovenian language from anywhere
 • making calls with offers from our partner companies or our company services and products
 • you don't know Slovenian but maybe EU language? Feel free to ask us for other projects in your native language
 • adherence to specific qualitative and quantitative parameters for the project
 • completion of established sales or information tasks (individual and group)
 • the opportunity to take part in an increasing number of new national and international projects

 • kličete v slovenskem jeziku od kjerkoli
 • opravljanje klicev s ponudbami naših partnerskih podjetij ali storitev in izdelkov našega podjetja
 • ne znate slovenščine, morda pa EU jezika? Prosite nas za druge projekte v vašem maternem jeziku
 • upoštevanje posebnih kvalitativnih in kvantitativnih parametrov za projekt - izpolnjevanje ustaljenih prodajnih ali informacijskih nalog (individualno in skupinsko) - možnost sodelovanja v vedno večjem številu novih domačih in mednarodnih projektov
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba
V., VI/1., VI/2.
Zahtevane delovne izkušnje
Brez izkušenj, 0 - 1 leto
 

Our requirements:

 • very good knowledge of the Slovenian language, fluent communication and ease of conversation (min.C1) + good knowledge of English language
 • experience in online trading / sales and working with computer
 • good diction and pronunciation
 • you are familiar with sales, enjoy talking to customers, are able to listen to their needs and creatively and effectively argue their objections
 • open and positive attitude, courage to take on new challenges, highly developed interpersonal and communication skills
 • self-reliance and self-discipline - this is very important to us, we want to trust each other, we want to share and support each other - but we also expect and demand commitment
 • high-speed internet connection

 

 • zelo dobro znanje slovenskega jezika, tekoča komunikacija in lahkotnost konverzacije (min.C1) + dobro znanje angleškega jezika
 • izkušnje s spletnim trgovanjem/prodajo in delom z računalnikom
 • dobra dikcija in izgovorjava
 • poznate prodajo, uživate v pogovoru s strankami, znate prisluhniti njihovim potrebam ter kreativno in učinkovito argumentirati njihove ugovore
 • odprtost in pozitivna naravnanost, pogum za nove izzive, visoko razvite medosebne in komunikacijske veščine
 • samozavest in samodisciplina
 • to je za nas zelo pomembno, želimo si zaupati drug drugemu, želimo deliti in podpirati drug drugega
 • pričakujemo in zahtevamo pa tudi predanost
 • hitra internetna povezava

Ponujamo

 

This we offer:

 • standard 40 hours per week (possibility to make calls at other times (shifts) or longer, including Saturdays / Sundays), full-time work
 • starting rate PLN 25 per hour gross + bonuses (payrolls may be in other currencies: EUR or USD)
 • we offer a contract of mandate or a B2B contract
 • opportunity to earn attractive performance-related commissions and discretionary bonuses
 • all remotely - 100% remote recruitment, you work with us from anywhere, on our online technologies
 • you receive all product and tool information from us, we train and present the information in detail, you don't have to search for anything by yourself
 • a friendly atmosphere in a fast growing and dynamic team
 • support from experienced specialists
 • clearly defined development career-paths and opportunities for promotion within the structure or other projects
 • ability to run your own ideas into company projects
 • we deliver all work equipment, or additional bonuses for private use (laptop + headphones with microphone)

 

 • standardnih 40 ur na teden (možnost telefoniranja ob drugih urah (izmene) ali dlje, vključno s sobotami / nedeljami), polni delovni čas
 • začetna cena 25 PLN na uro bruto + bonusi (plačilne liste so lahko v drugih valutah: EUR ali USD)
 • ponujamo mandatno pogodbo ali B2B pogodbo - priložnost za zaslužek privlačnih provizij, povezanih z uspešnostjo, in diskrecijskih bonusov
 • vse na daljavo - 100% zaposlovanje na daljavo, z nami delate od koder koli, na naših spletnih tehnologijah
 • vse informacije o izdelkih in orodjih prejmete pri nas, mi jih podrobno izučimo in predstavimo, ničesar vam ni treba iskati sami
 • prijateljsko vzdušje v hitro rastočem in dinamičnem kolektivu
 • podpora izkušenih strokovnjakov
 • jasno opredeljene razvojne karierne poti in možnosti napredovanja znotraj strukture ali drugih projektov
 • sposobnost uvajanja lastnih idej v projekte podjetja
 • dostavimo vso delovno opremo ali dodatne bonuse za zasebno uporabo (prenosni računalnik + slušalke z mikrofonom)
Mesečno plačilo
700 - 900 € bruto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.