Razlika med bruto in bruto bruto plačo?

Kaj je pomembno vedeti, ko govorimo o bruto plači? In o katerem brutu je pravzaprav govora, saj poznamo t.i prvi bruto, ki ga v praksi običajno imenujemo zgolj »bruto« in drugi bruto ali »bruto-bruto«, ki pomeni strošek delavčeve plače za delodajalca.

Prvi bruto v praksi običajno imenujemo zgolj »bruto« - ta je bistvenega pomena za pogodbo o zaposlitvi, saj je to pogajalsko izhodišče vsakega resnega iskalca zaposlitve.
Drugi bruto ali »bruto-bruto« pa pomeni strošek delavčeve plače za delodajalca.

Čeprav je tematika nekoliko suhoparna, pa je pomembno razlikovati med prvim in drugim brutom, ki se razlikujeta za 16,1 % v obliki dajatev na plačo oz. prispevkov za socialno varnost, ki pri izplačilu plače zaposlenemu bremenijo delodajalca:

  • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) 8,85 %
  • prispevek za zdravstveno varstvo 6,56 %
  • prispevek za starševsko varstvo 0,10 %
  • prispevek za poškodbe pri delu 0,53 %
  • prispevek za zaposlovanje 0,06 %

Primer: bruto plača znaša 1.000,00 EUR (podatek iz pogodbe o zaposlitvi)

Drugi bruto izračunamo tako, da znesku 1.000,00 EUR prištejemo 16,1 % in dobimo 1.161,00 EUR, kar predstavlja strošek delodajalca.

(Na plačilni listi je na dnu obračuna običajno navedeno, koliko znaša skupni strošek podjetja oz. koliko so vse obveznosti skupaj, pri čemer je drugemu brutu pri končnem znesku prišteto še povračilo stroškov prevoza in prehrane zaposlenemu).

Sedaj pa izračunajmo še, koliko neto plače dobimo, če je prvi bruto 1.000,00 EUR. Od tega zneska je najprej potrebno odšteti  22,10 % prispevkov za socialno varnost, ki bremenijo zaposlenega:

  • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) 15,5 %
  • prispevek za zdravstveno varstvo 6,36 %
  • prispevek za starševsko varstvo 0,10 %
  • prispevek za zaposlovanje 0,14 %

Nadalje je potrebno upoštevati akontacijo dohodnine, ki se prav tako odšteje od prvega bruta. V našem primeru znaša davčni odtegljaj 80,60 EUR (osnova za izračun akontacije dohodnine je prvi bruto, zmanjšan za 22,10 % prispevkov iz bruta in splošno dohodninsko olajšavo v višini 275,23 EUR).

KONČNI IZRAČUN

> bruto bruto plača 
1.161,00 EUR
prispevki na bruto plačo  - 161,00 EUR
bruto plača 
1.000,00 EUR
prispevki iz bruto plače - 221,00 EU
akontacija dohodnine - 80,60 EUR
neto plača 698,40 EUR

Na prikazanem primeru vidimo, da znaša neto plača približno  60% bruto bruto plače oz. zneska, ki ga za plačo zaposlenega prispeva delodajalec. Ostalih 40% predstavljajo prispevki za socialno varnost, ki se vplačujejo v blagajno ZPIZ (pokojninsko zavarovanje) in ZZZS (osnovno zdravstveno varstvo) ter davčni odtegljaj, ki se nakazuje na podračun pri FURS.

Za konec bi omenila, da se povračila prehrane in prevoza na delo ne štejejo v neto plačo, temveč predstavljajo dodatek k plači, ki ni obremenjen z dajatvami, v kolikor je skladen z uredbo o povračilih. 


Pripravila:

Sabina Aleš, MBA se je po končanem študiju ekonomije zaposlila v mednarodni farmacevtsko-kemijski korporaciji. Po dolgoletnem vodenju področij financ, računovodstva in administracije v velikem sistemu se je odločila za samostojno pot.
Njeno poslanstvo je svetovanje in pomoč samostojnim podjetnikom na začetku poslovne poti, vodenje knjig manjšim podjetjem ter podpora pri administrativnih in kadrovskih opravilih.

L.M.I.-poslovno in osebno svetovanje, Sabina Aleš s.p.

 


Prijava na newsletter