Znate prebrati plačilno listo?

Plačilna listina je dokument, katerega mora delodajalec izročiti delavcu v pisni obliki ter mora biti delavcu na razpolago na plačilni dan. Plačilni dan je določen s pogodbo o zaposlitvi, izplačan pa mora biti najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja, se pravi najkasneje 18. v mesecu za pretekli mesec.

Vsak zaposleni v Republiki Sloveniji, mora po 4. členu Zakona o delonih razmerjih (ZDR-1), do najkasneje 18. v mesecu prejeti plačilo za opravljeno delo. Plačilne liste se lahko med seboj razlikujejo, vendar morajo vse vsebovati naslednje podatke:

  • osebne podatke delavca,
  • delovno dobo delavca
  • plačo in nadomestilo plače,
  • povračila stroškov v zvezi z delom
  • druge prejemke,
  • obračun in plačilu davkov ter prispevkov
  • plačilni dan.

Plačilna listina je dokument, katerega mora delodajalec izročiti delavcu v pisni obliki ter mora biti delavcu na razpolago na plačilni dan. Plačilni dan je določen s pogodbo o zaposlitvi, izplačan pa mora biti najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja, se pravi najkasneje 18. v mesecu za pretekli mesec. Če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan.

Delavec lahko prejme plačilno listo v prostorih delodajalca ali preko elektronske pošte. Prejeta plačilna listina preko elektronske pošte mora biti zaščitena z geslom.

Na plačilni listini so obvezni podatki kot so podatki o delavcu in delodajalcu, podatki o plači, nadomestilu plače, povračilu stroškov v zvezi z delom, prav tako so obvezni podatki vseh obračunanih davkov in prispevkov ter plačilni dan.

Plača ter vsa povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki delavca se izplačujejo preko bančnega računa.

Primer plačilne liste z obrazložitvijo: