Kako preračunam bruto in neto plačo?

Delodajalci pogosto v svoj zaposlitveni oglas zapišejo bruto plačo, kar pomeni, da moramo sami potem preračunati neto plačo - znesek, ki ga dejansko dobite izplačanega.

Zakaj delodajalci govorijo o bruto plači?

Kaj je pravzaprav bruto plača - to je skupen znesek vaše plače, kjer so upoštevani še vsi prispevki kot so prispevki za socialno varnost, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in akontacija dohodnine. Ker so ti prispevki procentualne narave in ne fiksne, ne moremo povsem točno vedeti njihove višine. Vsekakor ne pozabite, da niti v neto niti v bruto znesek ne spadata stroška plačila malice in prevoza na delo - to je obračunano posebej.

V Sloveniji imamo sistem bruto plač, kar pomeni, da delodajalec poleg neto zneska plača tudi obvezne prispevke za zaposlenega in odvede dohodnino. 

Plača mora biti vedno v denarni obliki in izplačana najpozneje do 18. v mesecu za pretekli mesec. Osnovna plača je določena glede na zahtevnost dela, pri čemer za poln delovnik ne sme biti nižja od zakonsko določene minimalne plače, ki v Sloveniji trenutno (april 2024) znaša 1.253,90  evra bruto. Najnižje plače so lahko določene tudi s kolektivnimi pogodbami, kjer so razvidni tarifni razredi in skupine. 

Kako je sestavljena vaša plača?

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Zaposleni so upravičen tudi do povračil stroškov za prehrano na delu (malico), za prevoz na delo in iz dela, ter za službene poti. Ob osnovni plači pripadajo še dodatki za: delovno dobo, posebne pogoje dela (popoldansko, nočno delo, nadurno delo, delo ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih), posebne obremenitve pri delu in zaradi neugodnega vpliva okolja oziroma nevarnosti pri delu.

Zaposleni morajo od delodajalca ob izplačilu prejeti pisni obračun, i katerega so razvidni podatki o plači, povračilih stroškov, akontaciji dohodnine in prispevkih za socialno varnost.

V Sloveniji imamo bruto sistem plač, kar pomeni, da se zaposlenemu izplača neto znesek, delodajalec pa mora plačati še obvezne prispevke in dajatve.  Prispevki za socialno varnost, ki jih delodajalec plača iz delavčeve bruto plače znašajo 22,10 odstotka.  To so prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo in za zaposlovanje. 

Od bruto plače se torej odštejejo prispevki za socialno varnost in dohodnina. Tako dobimo izračun neto plače.

 3 placilna2  

Dohodnina se odtegne po določenih davčnih stopnjah (glej Lestvico za odmero dohodnine in olajšave na spletni strani FURS) od neto davčne osnove, ki jo izračunamo tako, da od bruto plače odštejemo prispevke za socialno varnost in olajšave. Višja bruto plača delavca pomeni višji dohodninski razred in posledično višji odstotek akontacije dohodnine. 

 placilna 2

Delodajalec pa mora poleg tega plačati še 16,1 odstotka, kar predstavlja prispevke za socialno varnost, katere plača delodajalec. 

1. placilan

Da ni potrebno preračunavati na roke vsakega prispevka posebej so nam v veliko pomoč različni spletni kalkulatorji, ki naredijo informativni izračun in navadno to kar v obe smeri - iz bruto zneska v neto in iz neto zneska v bruto in končni strošek delodajalca. Tako olajšajo delo na eni strani zaposlenim, ki potrebujejo predvsem preračun iz bruto plače v neto, kot tudi delodajalcem za informativni izračun plače in stroška posameznega zaposlenega.

Da si boste približno lahko izračunali vašo neto plačo, vam je lahko v pomoč KALKULATOR.

Pripravil: Optius.com

 


Prijava na newsletter