Prosta delovna mesta v podjetju Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Za začetek delovanja fakultete štejemo leto 1973, ko so na Višji upravni šoli v Ljubljani ustanovili Oddelek za izobraževanje s področja notranjih zadev. Z dopolnjevanjem vsebin študijskega programa je rasla tudi ideja o samostojni šoli. Leta 1981 je Ministrstvo za notranje zadeve ustanovilo Višjo šolo za notranje zadeve v Ljubljani. Isto leto je šola postala članica Univerze v Ljubljani. Prenove in prilagoditve študijskega programa v letih 1984, 1989, 1991 in 1995 so potekale v skladu s potrebami stroke in novimi zakoni na področju visokega šolstva. Tako je v letu 1995 začela šola izvajati triletni visokošolski strokovni program in postala Pridružena članica Univerze v Ljubljani. Leta 1996 se je preimenovala v Visoko policijsko-varnostno šolo. V letu 2000 je bil pripravljen štiriletni univerzitetni program, v letu 2002 pa prenovljen triletni visokošolski strokovni program, bili pa so pripravljeni tudi štirje programi specializacije. Leta 2003 se je preoblikovala v Fakulteto za policijsko-varnostne vede in postala polnopravna članica Univerze v Mariboru. V letu 2006 je fakulteta preoblikovala svoje izobraževalne programe v skladu z bolonjsko deklaracijo in prvič v zgodovini uporabnikom ponudila celotno paleto izobraževalnih programov na vseh stopnjah izobraževalnega procesa. Konec leta 2006 se je fakulteta preimenovala v Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru. Izobraževalna in raziskovalna dejavnost ter upravni del Delo na šoli je organizacijsko razdeljeno na izobraževalno in raziskovalno dejavnost ter na upravni del. Izobraževalni del izvajajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so glede na vsebino izobraževalnih področij združeni v različne katedre. Raziskovalno dejavnost opravljajo visokošolski učitelji in raziskovalci v okviru svojega pedagoškega dela ter v okviru delovanja Inštituta za varstvoslovje, v raziskovalno delo pa se poleg redno zaposlenih pogosto vključujejo tudi zunanji sodelavci Fakultete za varnostne vede. Upravni del FVV vključuje vodstvo šole, tajništvo in referat za študentske zadeve. Na fakulteti deluje tudi knjižnica, ki študentom varstvoslovja in zaposlenim omogoča stik s sodobno domačo in tujo strokovno literaturo.
Visokošolsko izobraževanje.
Naslov Kotnikova ulica 8
Pošta1000
PoštaLjubljana
Spletna stranfvv.uni-mb.si/
DejavnostIzobraževalne institucije
Število zaposlenihNi podatka o zaposlenih
Davčna št.71674705
Matična št.5089638047
Več informacij o podjetjuhttps://www.bizi.si/UM-FVV

Vizija

Poslanstvo Fakultete za varnostne vede Poslanstvo Fakultete za varnostne vede je, da na podlagi tradicionalnih akademskih disciplin, kot so pravo, sociologija, psihologija, politologija, kriminologija, organizacijske vede, ter drugih spoznanj, razvija znanstveno področje varstvoslovja. Znanja s tega področja posreduje študentom in drugim uporabnikom ter spodbuja njihovo uporabo v vsakdanjem življenju. V ta namen Fakulteta za varnostne vede ustvarja partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem spoštovanju med profesorji, študenti in drugimi uporabniki. Zaposleni na fakulteti pri svojem delu ustvarjajo vzdušje, ki spodbuja raziskovanje, kritično razmišljanje, odličnost, inovativnost, ustvarjalnost in osebnostni razvoj vseh vključenih. Ker je Fakulteta za varnostne vede edina visokošolska institucija s področja varstvoslovja v Sloveniji, se zaposleni na fakulteti še posebej zavedajo svoje odgovornosti za razvoj tega znanstvenega področja, zato so odločeni v ospredje postaviti kakovost, ki se kaže v naporih za razvoj kakovostnih in mednarodno primerljivih izobraževalnih programov. Fakulteta za varnostne vede si prizadeva za okrepitev stikov z organizacijami, ki zaposlujejo diplomante in želi prisluhniti njihovim potrebam in pobudam. Študijski programi, ki so oblikovani v skladu z bolonjsko reformo visokega šolstva, niso le visoko kakovostni in mednarodno primerljivi, pač pa tudi kar najbolje prilagojeni potrebam uporabnikov. Fakulteta se želi čim bolj vpeti v evropske in svetovne izobraževalne in raziskovalne tokove, tudi z mednarodno izmenjavo tako študentov kot profesorjev. Poleg odgovornosti za prenos in prilagajanje mednarodnega znanja s področja varstvoslovja v slovenski prostor želi fakulteta tudi sama prispevati svoj delež v bazo mednarodnih znanj s področja varnosti. Vizija razvoja Fakultete za varnostne vede Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru se sooča z izzivom, da slovenski družbi ponudi celosten sistem visokošolskega izobraževanja in raziskovanja na področju varstvoslovja. Ne le zaradi hitrega razvoja tega področja, pač pa tudi zaradi članstva Slovenije v Evropski uniji, v kateri se uveljavlja načelo prostega pretoka ljudi, dobrin in storitev. V Sloveniji potrebujemo visokošolsko varstvoslovno izobraževalno in raziskovalno institucijo na mednarodni ravni, ki soustvarja novo znanje in ponuja mednarodno priznane programe študija na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Vizija fakultete je usposobiti diplomante za zakonito, strokovno, etično in učinkovito opravljanje nalog s področja zagotavljanja notranje varnosti države in njenih prebivalcev ter s tem prispevati k razvoju znanja in znanosti za varnost v demokratični družbi ob spoštovanju človekovih pravic in svoboščin. Fakulteta bo v prihodnje vso svojo energijo vlagala v razvoj kakovosti obstoječih programov in razvoj novih dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih programov, s katerimi bo na področju izobraževanje in raziskovanja odgovorila na varnostne izzive v sodobni družbi. Eden takšnih kratkoročnih izzivov za fakulteto je razvoj področja informacijske varnosti, kjer želi znotraj programa združiti tako družboslovna kot naravoslovno-tehnična znanja.