Uporabite slovensko ogrodje kvalifikacij pri razvoju kadrov!

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) je uradni in mednarodno primerljiv pregled vseh kvalifikacij, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji.

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) je uradni in mednarodno primerljiv pregled vseh kvalifikacij, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji. Namen SOK je doseči transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in EU. Deset ravni SOK se povezuje z osmimi ravnmi Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK). To omogoča primerljivost kvalifikacij znotraj evropskih držav. 

Podjetja imajo s pomočjo SOK-a vpogled v enotno urejen in celovit pregled nad kvalifikacijami, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji, kar jim je v veliko pomoč pri zaposlovanju in pri razvoju kadrov.

V SOK so vključene tri vrste kvalifikacij:

  • izobrazbe, ki jih je mogoče pridobiti v formalnem splošnem, poklicnem in strokovnem izobraževanju ter visokošolskem izobraževanju,
  • poklicne kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti po postopku za nacionalno poklicno kvalifikacijo, po programih poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter po študijskih programih za izpopolnjevanje in
  • dodatne kvalifikacije, ki dopolnjujejo usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter so vezane na potrebe trga dela. 

SOK 750

SOK podjetjem zagotavlja mednarodno primerljivost kvalifikacij, ko gre za zaposlovanje kandidatov iz drugih evropskih držav, saj so kvalifikacije preko SOK umeščene tudi v Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) in Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (EOVK). Na ta način lahko v podjetju lažje primerjate kvalifikacije vaših zaposlenih, ki prihajajo iz različnih držav Evropske unije in na podlagi tega učinkoviteje načrtujete organizacijo dela.

SOK podjetjem omogoča tudi krepitev ugleda kot dobrega delodajalca in njegove privlačnosti za perspektivne kadre. To možnost ponujajo dodatne kvalifikacije,, ki dopolnjujejo usposobljenost posameznika na določenem strokovnem področju ter so vezane na potrebe trga dela.

Z umestitvijo dodatne kvalifikacije v SOK lahko kot podjetje formalizirate in uveljavite svoja notranja izobraževanje in usposabljanja. S tem pridobite na ugledu in postanete bolj zanimiv delodajalec za perspektivne kadre. Vaši notranji programi izobraževanja, ki so umeščeni v SOK kot dodatne kvalifikacije tako postanejo širše prepoznavni in pomenijo dodano vrednost za podjetje kot izdajatelja listine.

Več informacij o priložnostih SOK-a za podjetja je dostopnih na portalu www.nok.si

Kategorije: Novice za delodajalce