Spremembe, ki jih prinaša nova socialna zakonodaja

S 1. januarjem je stopil v veljavo novi Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki ureja pravico do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije, nanaša pa se še na nekatere druge subvencije, prispevke in pravice. Kljub strahu, da se bodo prejemki zaradi novega zakona znižali, to ne drži; prejemki ostajajo enaki, nekateri se bodo celo zvišali, vendar pa se bo pri razporejanju prejemkov bolj kot doslej upoštevalo premoženje. In kaj to pomeni za nas?

Nova zakonodaja prinaša predvsem pravičnejšo razporeditev prejemkov, obenem pa zmanjšuje možnost zlorab, ki so bile dolga leta trn v peti slovenskemu sistemu socialne zakonodaje.

Glavne spremembe, ki jih prinaša nova socialna zakonodaja, so tako naslednje:

 • enotna vstopna točka; vse pravice se odslej uveljavljajo na pristojnem Centru za socialno delo (CSD), kar olajša postopke in prihrani kar nekaj časa,
 • določen je vrstni red uveljavljanja pravic;  to pomeni, da mora oseba, ki je upravičena do določenih pravic (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija), te pravice uveljavljati v tem vrstnem redu,
 • noben prejemek se ne znižuje, nekateri prejemki se celo zvišujejo, vendar pa se bo po novem pri odločanju o pravicah poleg dohodka bistveno bolj kot doslej upoštevalo tudi premoženje,
 • nova zakonodaja prinaša tudi večjo pravičnost in boljše preprečevanje zlorab.


Poleg zgoraj omenjenih denarnih prejemkov med pravice iz javnih sredstev, ki se po novem uveljavljajo preko enotne vloge, spadajo tudi naslednje subvencije in znižana plačila:
- znižano plačilo vrtca,
- dodatna subvencija malice za učence in dijake,
- subvencija kosila za učence,
- subvencija prevozov za dijake in študente,
- oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
- prispevek k plačilu družinskega pomočnika,
- subvencija najemnine,
- pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
- pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.


Vračanje prejemkov

Ena izmed novosti nove socialne zakonodaje, ki je najbolj odmevala, je vračilo prejemkov oziroma dedovanje dolgov, ki so nastali iz prejemkov. Državno socialno pomoč bo tudi po novem zakonu treba vračati, enako pa po novem velja tudi za varstveni dodatek. Državno socialno pomoč lahko seveda vrnete že v času življenja (ko denimo najdete zaposlitev) in tako zagotovite, da bo dedičem ostala celotna dediščina – v nasprotnem primeru se bo iz vaše dediščine najprej poplačala država, preostanek pa bodo dobili dediči.

Sprememba pri državnih štipendijah in pokojninah

Z uveljavitvijo nove zakonodaje  je državna štipendija za upravičence, ki so štipendijo pridobili po Zakonu o štipendiranju, vendar 1. januarja 2012 še niso stari 18 let, v mirovanju.

Z uveljavitvijo nove zakonodaje državne pokojnine kot samostojnega prejemka ni več. Dosedanji prejemniki državne pokojnine lahko prejemajo denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek.

Kaj moram storiti, da začnem prejemati oziroma še naprej prejemam prejemke?

Za nadaljnje prejemanje večine prejemkov ni treba zaenkrat storiti nič, razen seveda, če vam z novo zakonodajo pripadajo drugačne pravice. Prejemnikom naslednjih prejemkov zaradi nove socialne zakonodaje torej ni treba storiti ničesar:

 • subvencija malice za učence in dijake, subvencija kosila za učence, subvencija prevozov za dijake in študente, saj so te subvencije dodeljene za celotno šolsko / študijsko leto oziroma za ves čas trajanja odločbe,
 • oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, prispevek k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika,
 • subvencija najemnine
 • pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene osebe in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje; centri za socialno delo bodo v prvih treh mesecih od uveljavitve zakona po uradni dolžnosti preverili, ali ste še upravičeni do denarne socialne pomoči, na katero sta vezani pravici, ali ne, in vam bodo o tem izdali odločbo,
 • državna štipendija; študentom in dijakom, ki so starejši od 18 let, in ki jim je pravica do državne štipendije za šolsko leto 2011/2012 že priznana, ni treba storiti ničesar, saj bodo štipendijo prejemali celo šolsko / študijsko leto oziroma dokler jim je pravica priznana z odločbo,
 • otroški dodatek; če trenutno prejemate otroški dodatek, ga boste, ne glede na uveljavitev nove zakonodaje, prejemali do takrat, kot je navedeno v odločbi. Novo vlogo za otroški dodatek morajo oddati le tisti, ki jim preneha stara odločba, ali tisti, ki želijo to pravico uveljaviti prvič oziroma na novo. Seveda pa naj o oddaji nove vloge razmislijo predvsem tisti, ki imajo dijaka, ki še ni dopolnil 18 let, saj ta ne bo več upravičen do državne štipendije, bodo pa starši zanj lahko uveljavljali višji otroški dodatek,
 • denarna socialna pomoč; center za socialno delo bo v treh mesecih po uveljavitvi zakona, torej do 31. marca 2012, sam preveril, ali ste do denarne socialne pomoči še upravičeni ali ne in v kakšni višini in ali morda izpolnjujete pogoje in ste upravičeni še do drugih prejemkov iz javnih sredstev, in vas o tem obvestil oziroma vam posredoval novo odločbo,
 • varstveni dodatek; center za socialno delo bo do 31. marca 2012 sam preveril, ali ste do varstvenega dodatka še upravičeni ali ne in v kakšni višini. Če trenutni upravičenci varstvenega dodatka ne bi želeli več prejemati, morajo to sporočiti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.Vir in več informacij:  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Kategorije: Novice za iskalce