Pomurski tehnološki park: 4 javni razpisi za nepovratna sredstva pomurskim podjetjem

V okviru Programa konkurenčnosti za razvoj Pomurske regije bodo v letu 2014 in 2015 razpisana nepovratna sredstva za podjetja registrirana v Pomurju v okviru 4 javnih razpisov.

1) Spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest

Namen:

 • spodbujanje začetnih investicij podjetij na območju izvajanja zakona,
 • ustvarjanje novih delovnih mest,
 • prestrukturiranje gospodarstva regije v smeri dviga neto dodane vrednosti,
 • spodbujanju razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in ne tehnoloških inovacij,
 • popolnjevanje nezasedenega prostora v poslovnih in gospodarskih conah, investicije na degradiranih območjih, varovanih območjih narave, ki so skladni z omejitvami območja ter v opuščenih gospodarskih objektih, ki niso v funkciji.

Upravičenci:

Upravičenci so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko (v nadaljnjem besedilu: podjetja), razen podjetij v javni lasti, ki izvajajo začetno investicijo na območju izvajanja zakona.
 

Način izvajanja:

Instrument se bo izvajal z javnimi razpisi po zakonodaji o izvrševanju državnega proračuna. Javni razpisi bodo izvedeni v dveh vsebinskih sklopih:
 • sofinanciranje večjih začetnih investicij, v višini od 50.000 EUR do 500.000 EUR, v podjetjih, ki ustvarjajo nova delovna mesta in
 • sofinanciranje manjših začetnih investicij v podjetjih od 10.000 EUR do 50.000 EUR.
Sofinanciranje: do 50%

2) Projektno sofinanciranje vključevanja diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij

Namen:

Instrument podpore bo namenjen podjetjem na območju izvajanja zakona in bo sofinanciral delo diplomantov (nepovratna sredstva)  visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija, ki bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih, pomagali pri razvoju inovativnih  izdelkov, procesov in storitev, s katerimi želi določeno podjetje priti na trg in s čimer želi izboljšati učinkovitost in dobičkonosnost svojega poslovanja. Diplomanti bodo projektno zaposleni v podjetju v določenem časovnem obdobju, predvidoma med 9 in 18 meseci in sicer diplomanti visokošolskega študija oz. 1. bolonjske stopnje predvidoma največ 9 mesecev, ostali predvidoma največ do 18 mesecev. 
 

Upravičenci:

Javni razpis upravičencem je namenjen zbiranju prijav lokalnih podjetij na območju izvajanja zakona
 
Način izvajanja: javni poziv
 
Sofinanciranje: bruto 2 strošek diplomanta za obdobje izvajanja

3) Spodbujanje samostojne poslovne karierne poti in podjetniškega potenciala v pomurski regiji

Namen: Zagon novih inovativnih podjetij z vsaj 1 zaposlenim za poln delovni čas.
 

Upravičenci:

 • gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustanovljeni v skladu z ZGD-1, ki so mlajši od 18 mesecev in imajo sedež na območju Zakona o razvojni podpori pomurski regiji in
 • fizične osebe (potencialni podjetniki), ki bodo najkasneje v roku 3 mesecev od prejetja pozitivnega sklepa o izboru registrirali profitno naravnano podjetje. 
Način izvajanja: javni poziv
 

Sofinanciranje: do 100%

 • plače zaposlenih v, na razpisu izbranih podjetjih: bruto II,  
 • stroški tržnih raziskav in promocije v na razpisu izbranih podjetjih,
 • stroški najema opreme in najema poslovnih prostorov v, na razpisu izbranih podjetjih,
 • stroški nakupa računalniške opreme v, na razpisu izbranih podjetjih,
 • materialni stroški, v na razpisu izbranih podjetjih, ki so namenjeni razvoju produkta (kot npr. nakup potrebnih surovin za razvoj produkta prijavljenega v projektu),
 • nematerialni stroški v, na razpisu izbranih podjetjih, v povezavi z razvojem prijavljenega projekta (zajemajo pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnega znanja - patenti, nakup licenc, stroški testiranja). 

4) Razvoj socialnega podjetništva

Namen:

 • povečati podjetniško dejavnost v Pomurski regiji na področju socialne (družbeno odgovorne) ekonomije, predvsem na področjih konkurenčnih prednosti regije,
 • povečati socialno vključenost in zaposlenost prebivalstva,
 • pripraviti konkretne projekte socialnega podjetništva,
 • financirati tiste projekte, ki se bodo med seboj povezali in bodo pripomogli k ustvarjanju novih delovnih mest v celotni regiji.
Upravičenci: Podjetja s pridobljenim statusom socialnega podjetja.
 
Način izvajanja: Javni razpis
 

Sofinanciranje:

 • stroški dela zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin,
 • stroški nakupa strojev in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva,
 • stroški najema poslovnih prostorov, v katerih se opravlja dejavnost socialnega podjetništva,
 • stroški usposabljanja zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin.

Vir: p-tech.si


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za delodajalce