Novi zakon o delu na črno

Zakon o delu na črno je bil sprejet v drugi polovici maja tega leta, v veljavo pa je skorajda v celoti stopil s ponedeljkom, 18. 8. 2014. - določbe, ki se nanašajo na osebno dopolnilno delo - sistem vrednotnic, se bodo pričele uporabljati s 1. 1. 2015.

Delo na črno je...

...kadar podjetje ali podjetnik:

  • opravlja dejavnost ali delo, ki ni določeno v temeljnem aktu, ni vpisano v ustrezni register, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registriranih dejavnosti;
  • ni vpisan ali priglašen, kot to določajo zakoni;
  • opravlja dejavnost kljub prepovedi opravljanja dejavnosti; oziroma
  • če tuje podjetje (razen podjetja s sedežem v državni članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu), ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji v podružnicah ali opravlja dejavnost brez ustreznega dovoljenja; oziroma
  • če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določajo zakoni in ne plačujejo davkov – predvsem bodo nadzorovane storitvene dejavnosti kot so inštrukcije, varstvo otrok, masaže, frizerstvo itd.)

Nadzorovano in ob kršitvi sankcionirano bo tudi:

  • omogočanje dela na črno (sankcionira se tisti, ki omogoča delo na črno, torej oseba, ki najame npr. varuško, za katero ve, da dela na črno)
  • zaposlovanje na črno v celoti – sankcionira se pravne osebe in posameznike, ki zaposlujejo na črno in fizične osebe, ki so tam zaposleni na črno (razen če delavec pred začetkom nadzora prijavi delodajalca, potem se ne sankcionira)
  • nedovoljeno oglaševanje v delu posameznikov – sankcionira se osebe, ki oglašujejo delo na črno

Delo na črno ni...

Sosedska pomoč, katera sodi med izjeme in torej ni delo na črno. Sosed sosedu lahko pomaga pri vseh opravilih, razen če ima eden od njiju registrirano pridobitno dejavnost. 

Delo v lastni režiji je dovoljeno, če gre za opravljanje del in storitev na nepremičninah in premičninah v osebni lasti ali v najemu ali v lasti in če ni v nasprotju z drugimi predpisi (npr. z Zakonom o graditvi objektov ...). Novi zakon širi krog oseb, ki lahko pomagajo pri delu v lastni režiji, tako da lahko pomagajo stari starši, starši, otroci, vnuki oz. vnukinje, pravnuki, bratje, sestre, nečaki, strici, tete, tastu ...

Nujno delo je dovoljeno in pri njem lahko sodelujejo tako fizične kot tudi pravne osebe (podjetja, podjetniki). Gre za dela, ki  so namenjena bodisi preprečevanju bodisi odstranjevanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Humanitarno, karitativno, prostovoljsko delo LAHKO opravljajo fizične in pravne osebe skladno z drugimi predpisi (npr. Zakon o prostovoljstvu ...).

Osebno dopolnilno delo, ki pa mora biti prijavljeno na upravni enoti.

Bodite pozorni ...

V primerih, ko delavec opravlja delo pri delodajalcu na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, mora imeti le-ta izvod pogodbe ves čas na lokaciji, kjer se to delo opravlja. S to novostjo želijo zmanjšati možnosti, da se pogodbe napišejo naknadno.

Finančna uprava ima pooblastilo za nenajavljen vstopi na vsa zemljišča, v vse objekte in poslovne prostore, ki so v uporabi za opravljanje poslovne dejavnosti ali pridobivanje dohodkov. Med te spadaho tudi stanovanjski prostori, ki so zavedeni kot sedež podjetja oziroma kot lokacija, na kateri se opravlja dejavnost. 

Poostren je tudi nadzor nad oglaševanjem dela na črno, kjer je sedaj prepovedano naročanje, objavljanje in posredovanje oglasov in oglasnih sporočil v tiskanih in elektronskih medijih, če pravna oseba, tuj pravni subjekt, samozaposlena oseba, delodajalec ali posameznik ponuja delo na črno. V praksi gre v teh primerih najpogosteje za oglaševanje dela, ki ni registrirano ali se neka dejavnost opravlja še preden je sklenjena civilnopravna pogodba. 

Mobilne enote bodo na terenu 24 ur na dan in vse dni v tednu. Sestavlja jih 171 inšpektorjev, ki bodo še posebej pozorno spremljali storitve dejavnosti, kjer je največ dela na črno (pomoč v gospodinjstvu, čiščenje, frizerstvo, varstvo otrok ipd.). Poleg stalno prisotnega nadzora na terenu je eden glavnih ciljev tudi čim bolj sprotna obravnava prejetih prijav in hiter odziv na zaznane kršitve.

Sankcije:

Za posameznika, ki dela na črno, je zagrožena globa od 1.000 do 7.000 evrov. Delodajalec, ki zaposluje na črno, tvega od 5.000 do 26.000 evrov kazni. Oseba, ki je zaposlena na črno, je prav tako kazensko odgovorna, razen če sama poda prijavo - v tem primeru je oproščena globe. 

Nadzorni organi lahko v hitrem postopku izrekajo globe, ki so višje od najnižje predpisanih, za prekrške, storjene iz koristoljublja ali pridobljeni visoki protipravni premoženjski koristi, je zagrožena globa trikrat višja od najnižje predpisane.

Vir: racunovodja.com; delo.si; vlada.si


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za iskalce