Višji svetovalec področja II, šifra I017160 m/ž

AJPES

 • Datum objave:10. 9. 2021
 • Prijave do:25. 9. 2021
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

AJPES

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana, Sektorju za registre in evidence podatkov

Višji svetovalec področja II, šifra I017160 (m/ž) - za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

Delovne naloge:

 • spremljanje predpisov s področja dela,

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela,
 • sodelovanje s poslovnimi subjekti, pristojnimi institucijami, z drugimi organizacijskimi deli,
 • izdelovanje najzahtevnejših informacij, analiz in poročil s področja dela,
 • objavljanje podatkov, informacij in analiz v publikacijah in na spletnem portalu AJPES,
 • sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog,
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev,
 • vodenje in odločanje v postopkih o prekrških,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Delo bo v določeni meri razvojno, deloma pa bo uslužbenec opravljal podporne naloge, zato se od kandidata pričakujejo dobre pisne in ustne komunikacijske sposobnosti za delo s strankami (zunaj in znotraj AJPES).

Izbrani kandidat bo opravljal delo na področju Poslovnega registra Slovenije (PRS) ter drugih registrov, ki so tesno povezani s PRS.  Delo obsega pripravo različnih gradiv (navodil, poročil, predlogov, načrtov, analiz, zahtev za tehnične rešitve,…), sodelovanje pri vzpostavljanju pogojev za izvajanje novih nalog, načrtovanje in uvajanje novih ter spreminjanje obstoječih informacijskih rešitev, testiranje le-teh, sodelovanje z drugimi institucijami, organizacijskimi enotami AJPES, nudenje vsebinske in tehnične podpore uslužbencem, ki opravljajo naloge v postopkih registracije poslovnih subjektov (upravni postopek), itd. Delo je dinamično in zahteva stalno prilagajanje spremembam predpisov, novostim na področju elektronskega poslovanja ter zahtevam uporabnikov, zato se od kandidata pričakuje proaktivnost in samoiniciativnost v okviru možnosti, ki izhajajo iz predpisov in načel delovanja javne uprave. Pričakuje se tudi znanje s področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. univerzitetna  stopnja izobrazbe (prejšnja)  ali  magisterij stroke (druga bolonjska stopnja), družboslovne smeri
 2. najmanj 5 let delovnih izkušenj
 3. strokovni izpit iz upravnega postopka na drugi stopnji
 4. preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških
 5. tekoče znanje slovenskega jezika
 6. tekoče znanje angleškega jezika
 7. 4 - mesečno poskusno delo

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogoja pod točkama 3 in 4, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom.

Od kandidatov pričakujemo:

 • poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz;

 • vključevanje v različne strokovne in projektne skupine;
 • da bo sposoben pravila procesov, zapisana v predpisih, prenesti v delovanje informacijskih sistemov oz. le-ta na novo postaviti;
 • samoorganiziranost, vodstvene sposobnosti; timsko delo, samostojnost; logično in analitično razmišljanje; ustvarjalnost in inovativnost; strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost ter natančnost.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom od polnega (20 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v Oddelku za Poslovni register Slovenije, v Sektorju za registre in evidence podatkov.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin,  delovnih izkušenj povezanih z vsebino dela Sektorja, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 25. 9. 2021 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »VIŠJI SVETOVALEC-KDČ«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp@ajpes.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, , tel. 01/ 4774-139 (Maja Špenko).

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.