Kadrovik VII/2 m/ž

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

 • Datum objave:18. 5. 2023
 • Prijave do:29. 5. 2023
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Si želiš delati v prijetnem kolektivu? Pridruži se naši ekipi.

Prijavi se na delovno mesto Kadrovik VII/2 m/ž.

Opis delovnega mesta

 
 • sodeluje pri selekciji in izboru kadra (ugotavljanje potreb, priprava in objava razpisov prostih delovnih mest, vabljenje na razgovore in vodenje razgovorov, izpeljava postopka zaposlitve, obveščanje neizbranih kandidatov);
 • opravlja upravno-administrativno in kadrovsko delo za zavod (zbiranje dokumentacije delavcev, vodenje kadrovske evidence, prijava/odjava zdravstvenega zavarovanja, vodenje evidence o izrabi dopustov, bolniških odsotnostih, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, izredni dopusti ipd.);
 • zbira vloge,  prošnje, pritožbe in ugovore delavcev in jih ustrezno reši;
 • ureja odpovedi delovnega razmerja (sprejem odpovedi, priprava ustrezne dokumentacije) in sodeluje pri postopkih odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca;
 • spremlja predpise na področju delovne zakonodaje;
 • sodeluje pri pripravi sistemizacije delovnih mest in drugih internih aktov s področja splošnih in kadrovskih zadev;
 • vnaša odsotnosti za vse zaposlene in skrbi za pravilnost evidence odsotnosti vseh delavcev ter pripravi podatke, potrebne za obračun plač in jih preda v računovodstvo;
 • skrbi za področje napredovanja javnih uslužbencev za vse delavce (priprava ocenjevalnih listov, vodenje evidence letnih ocen, preverjanje pogojev za napredovanje in ugotavljanje razlogov za nenapredovanje, izdaja obvestil o napredovanju in aneksov k pogodbi o zaposlitvi, preučevanje možnosti prenosa plačnih razredov ob novih zaposlitvah oz. spremembi delovnega mesta);
 • sodeluje pri spremljanju, usmerjanju in razvoju zaposlenih in graditvi karier (sodelovanje pri pripravi letnih razgovorov, sodelovanje pri pripravi načrta izobraževanja, spremljanje trendov na področju vseživljenjskega izobraževanja in učenja, priprava predlogov za izobraževanje, organizacija internih usposabljanj, glede na vrednotenje rezultatov priprava prihodnjih oblik izobraževanja, vodenje evidenc izobraževanj in usposabljanj ipd.);
 • sodeluje pri pripravi ukrepov za promocijo zdravja na delovnem mestu in drugih ukrepih za boljšo organizacijsko klimo;
 • skrbi za ustrezno izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu (napotuje delavce na zdravniške preglede in usposabljanja iz varstva pri delu in požarnega varstva, prijavlja nezgode na delovnem mestu in vodi evidenco o tem);
 • skrbi za postopek upokojevanja delavcev (izpolnjuje obrazce za upokojitev, pripravi sporazum o prenehanju zaradi upokojitve);
 • pripravlja dokumentacijo za invalidske postopke;
 • izpolnjuje in oblikuje razna poročila in analize (kadrovska, statistična, …);
 • ureja dokumentarno in arhivsko gradiva za svoje področje;
 • opravlja druga opravila s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje zavoda, ter opravila po naročilu vodstva zavoda v skladu s predpisi;
 • izvaja druge naloge, ki po vsebini sodijo k delovnemu mestu, glede na potrebe delovnega procesa po navodilih in odredbi direktorja;
 • v nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.
Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.