Zakaj je potrebno vlagati v kadre?

Podjetja se v današnji tehnološko napredni družbi nenehno srečujejo z dotokom novih znanj. Če želijo uspešno konkurirati na trgu, morajo neprestano slediti novostim, kar pomeni nujno prilagajanje in izobraževanje za vse zaposlene.

Zaposleni bodo postali dober vir konkurenčne prednosti, če bodo uspešno vodeni, motivirani, usposobljeni. Pri tem je pomembno, da vodilni v podjetju prepoznajo, da je človeški kapital ključ do uspeha. Če vodstveni del zaposlenih ne bo podpiral in vlagal v aktivnosti na področju razvoja kadrov, aktivnosti ne bodo mogle biti izpeljane v praksi. Zagotoviti je treba tak sistem razvoja kadrov, ki bo ciljno usmerjen na način, da bo prispeval k stalnemu strokovnemu razvoju zaposlenih. Vlaganje v kadre pa nikakor ne obsega zgolj izobraževanja. Gre za kompleksen nabor prijemov, ki omogočajo zaposlenim poleg strokovne tudi osebno rast.

Podjetja lahko posnemajo tehnologijo, ne morejo pa posnemati izobraženega, motiviranega usposobljenosti in fleksibilnega kadra. 

PRAVOČASNO POSKRBITE ZA IZOBRAŽEVANJE MLADIH …

Pri zaposlovanju mladih iskalcev zaposlitev je treba izgraditi in pridobiti ključne kompetence, ki so pomembne za opravljanje določenega dela. Če vam delovni proces dopušča, omogočite mehek prehod iz izobraževanja v delo. Mladim zagotovite mentorstvo, izobraževanje in usposabljanje. Novozaposleni, ki ga boste sistematično uvedli v delovni proces, bo bistveno hitreje dosegel pričakovane rezultate. Sledite posamezniku, prepoznavajte njegove talente in jih nadgrajujte. Dejstvo je, da talentov ni veliko, zato jih je še toliko bolj pomembno znati prepoznati in predvsem usmeriti v področje, kjer bodo s svojim delom dosegli izjemne rezultate. Načrtujte takšne ukrepe za razvoj zaposlenih, ki bodo povezani s cilji organizacije in hkrati zadovoljili želje zaposlenih.

Izobrazevanje mladih

… NE POZABITE NA STAREJŠE

Ključna težava starejših na trgu dela je premajhno vlaganje v njihov človeški kapital. Po nekaterih analizah je bilo zgolj šest odstotkov posameznikov v starostni skupini od 55 do 64 let vključenih v proces vseživljenjskega učenja. Delodajalci morajo v starejšem posamezniku videti dodano vrednost, starejši pa morajo imeti odgovornost do razvoja in nadgradnje svojega potenciala. Za večjo pripravljenost delodajalcev in starejših posameznikov je na voljo več programov usposabljanja. Zakon o urejanju trga dela je med drugim uvedel vseživljenjsko karierno orientacijo za delodajalce in zaposlene. S tem je omogočil karierno orientacijo zaposlenim in zagotovil zaposlenim večjo kvaliteto razvoja njihovih kompetenc.

VLAGANJE V KADRE SE VAM DOLGOROČNO POVRNE

Vlaganje v zaposlene pomeni naložbo za dolgoročno poslovno uspešnost podjetja in ne kratkoročni strošek. Zaposleni, ki bodo ostali v podjetju, bodo na daljši rok povrnili vložek v njihovo izobraževanje. Podjetju bodo omogočili napredek s prenosom znanja na druge. Zaposleni bodo bolj zavzeti in produktivni, manjša bo fluktuacija. Nova znanja in pozitivna energija bodo izboljšala odnose med zaposlenimi. Posameznik bo spremenil svoja omejena prepričanja v bolj spodbudna, kar bo povečalo njegovo učinkovitost. Gradil bo svojo poklicno samopodobo in samozaupanje, dopolnjeval svoje znanje, izmenjaval pozitivno prakso. Raziskave kažejo, da je naložba v izobraževanje in usposabljanje najboljša investicija za uspešno prihodnost podjetja.

Za uspešnim podjetjem vedno stojijo uspešni posamezniki, ki imajo znanje in kompetence, s katerimi podjetje popeljejo v konkurenčni vrh. Tudi zato  je vlaganje v razvoj kadrov na trgu delovne sile ključna naloga vodstvenega managementa. Raziskave kažejo, da podjetja, ki se s kadri ukvarjajo sistematično, vanje vlagajo in jih izobražujejo, ostajajo v vrhu, so konkurenčna, kujejo dobičke in  prinašajo dober  ugled. Danes potrebujemo znanje, ki bo uporabno jutri, če želimo prehiteti ostale.

Avtor: Saša Boštjančič, direktorica zapolitvenega portala Optius.com
Vir slike: Pexel