Zavarovalništvo, Nepremičnine

Zavarovalništvo

Zavarovalništvo je pomemben del finančnega sistema, saj se z obračunanimi zavarovalnimi premijami zbirajo denarna sredstva, ki se nato usmerjajo v investicije in s tem v gospodarski razvoj. Zavarovalništvo je tako pomembno z makroekonomskega vidika za vsako državo.

Za imetnike zavarovalnih polic zavarovalna dejavnost na eni strani pomeni varnost, če so izpostavljeni nepredvideni nevarnosti in posledično utrpijo škodo, na drugi strani pa je tudi način varčevanja in nalaganja sredstev za prihodnost.

Zavarovalni zastopnik dela v pisarni in na terenu. Običajno dnevno obišče od 5 do 12 strank in prodaja zavarovalniške storitve. Za premijo ali znesek, ki ga zavarovanec plača zavarovalnici, mu le-ta v primeru škodnega primera izplača pripadajočo zavarovalnino ali odškodnino.

Zavarovalni zastopnik je delavec zavarovalnice, ki v mejah pooblastil ter v imenu in na račun zavarovalnice opravlja storitve zavarovalnega zastopanja. Pripravlja oziroma obnavlja zavarovalne pogodbe, prejema denar za zavarovalne premije in opravlja druge naloge za sklepanje zavarovanj. Zavarovanja ureja na različnih področjih, ki jih v grobem delimo na osebna in premoženjska zavarovanja. V prvo kategorijo sodijo zavarovanje premoženja, odgovornosti, fizičnih izgub, posevkov in plodov, živali in terjatev. V ta sklop sodijo še kavcijska zavarovanja ter avtomobilska, transportna, turistična in paketna zavarovanja. V skupino osebnih zavarovanj uvrščamo življenjska, zdravstvena, nezgodna, pokojninska, rentna, štipendijska in dodatna zavarovanja.

Izobraževanje

Zavarovalni zastopnik mora imeti izpit za avto in zaključeno vsaj srednješolsko izobrazbo ter dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, ki ga pridobi po opravljenem izpitu za pridobitev licence zavarovalnega zastopnika. Zavarovalni zastopnik je pooblaščen s strani (običajno) ene, lahko pa tudi več zavarovalnic in deluje v njenem imenu in za njen račun.


Pogoji za pridobitev licence so:

 • dokazilo o končani najmanj srednješolski izobrazbi
 • uspešno opravljen preizkus strokovnih znanj za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja pri Slovenskem zavarovalnem združenju
 • dokazilo o enoletnih izkušnjah s področja zavarovalnih poslov
 • dokazilo o znanju slovenskega jezika, če kandidat šolanja ni zaključil v Sloveniji
 • potrdilo, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, s katerim potrjuje, da delavec ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev.

Prosta delovna mesta na področju zavarovalništva na portalu Optius.com

Zavarovalni zastopnik mora imeti naslednje kompetence: komunikativnost, organiziranost, iznajdljivost, doslednost, prizadevnost, vztrajnost, poštenost in natančnost.

Najpogosteje na Optius.com objavljata prosta delovna mesta večji zavarovalnici: Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Sava … za prosta delovna mesta na področju zavarovalništva kot so: Zavarovalni zastopnik, Pomožni zavarovalni zastopnik,  Samostojni zavarovalni zastopnik, Ocenjevalec škode, Telefonist za prodajo zdravstvene asistence, Svetovalec za fizične osebe, Cenilec avtomobilskih škod, Aktuar ipd.

Nepremičnine

Nepremična lastnina je lastnina, ki je stalno dosegljiva na enem mestu. Je pravica do lastništva zemljišča in določenega dela nad in pod njim. Nepremičnine imajo določene fizične, ekonomske in institucionalne lastnosti.
Poznamo več vrst nepremičnin:

 • stanovanjske nepremičnine
 • poslovne nepremičnine
 • industrijske nepremičnine
 • nepremičnine za posebne namene
 • kmetijske nepremičnine
 • javne nepremičnine

Nepremičninski posrednik posreduje pri prometu z nepremičninami med prodajalci in kupci ter med najemodajalci in najemniki.

Izobraževanje

Nepremičninski posrednik mora pridobiti potrebna znanja in spretnosti ter pogoje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Posrednik za nepremičnine, ki so zbrani v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča. Temeljna strokovna znanja kandidat pridobi na izobraževanju za pridobitev licence.

Za posrednike, ki posredujejo predvsem hiše ali zemljišča, je priporočljivo dopolnilno izobraževanje s področja gradbeništva, prostorskega planiranja in vrednotenja nepremičnin. Po Zakonu o nepremičninskem poslovanju se mora nepremičninski posrednik dopolnilno usposabljati vsakih pet let oziroma ob spremembi predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika.

Znanja, sposobnosti, kompetence

Nepremičninski posrednik mora biti pri svojem delu komunikativen, pošten, dosleden. Mora  se hitro prilagoditi v različnih situacijah, ki so pogosto nepredvidljive in včasih tudi neprijetne. Delo je terensko, zato je potrebna dobra telesna vzdržljivost in izpit za avto.

Prosta delovna mesta na področju nepremičnin na portalu Optius.com

Dela nepremičninskega posrednika obsegajo predvsem: ogled in ugotavljanje stanja nepremičnine, posredovanje pri sklepanju poslov z nepremičninami in pomoč strankam pri sklenitvi in izpolnitvi nepremičninskih pogodb.

Najpogostejša delovna mesta na področju nepremičnin so: Upravitelj poslovnih objektov, Strokovni sodelavec za upravljanje z nepremičninami, Samostojni investicijski inženir,…

 

Vir:
https://www.gov.si/teme/zavarovalnistvo/
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=1159&Filter=
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=3091&Filter=