Obvezno zdravstveno zavarovanje

Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje se dodeli za določen čas. Ta se določi glede na okoliščine, ki so podlaga za dodelitev višine denarne socialne pomoči.

Obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v nadaljevanju ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13) določa, da o osnovnem zdravstvenem zavarovanju s 1.1.2012 odločajo pristojni centri za socialno delo. 

Občani vlogo za ureditev osnovnega zdravstvenega zavarovanja (vloga se imenuje Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in se nahaja tukaj), skladno z ZUPJS in navodili Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, oddajo pri pristojnem Centru za socialno delo.

bigstock MEdical 18229610 velika

Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje

Namen ukrepa je zagotoviti osnovno zdravstveno zavarovanje vsem državljanom Republike Slovenije, ki bivajo v Republiki Sloveniji in niso vključeni v osnovno zdravstveno zavarovanje iz drugega naslova.

Upravičenci

Upravičenci do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje so:

  • državljani Republike Slovenije, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč,
  • osebe brez krivdnih razlogov,
  • osebe, ki niso zavarovane osebe iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Kot zavarovane osebe se NE štejejo družinski člani osebe, ki imajo zadržane pravice po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

 

Zadnjič posodobljeno: 11. 4. 2019.