Nacionalna poklicna kvalifikacija - NPK

Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna, poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica na določeni ravni zahtevnosti del in je pripravljena na podlagi nacionalnega poklicnega standarda.

Nacionalna poklicna kvalifikacija omogoča pridobitev javno veljavne listine o poklicni usposobljenosti in se uvršča v nacionalno ogrodje kvalifikacij.

Kako do nacionalne poklicne kvalifikacije?

Nacionalne poklicne kvalifikacije se lahko pridobijo:

  • s preverjanjem in potrjevanjem spretnosti ter znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem: med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom, prostočasnimi dejavnostmi, udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. Nacionalne poklicne kvalifikacije pridobljene po tej poti so namenjene predvsem odraslim z delovnimi izkušnjami ali izjemoma mlajšim, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje.
  • ali pa z dokončanjem programa za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe.

Kakšni NPK-ji obstajajo?

Trenutno je pripravljenih približno 370 NPK-jev. Pripravljeni so na različnih strokovnih področjih. Smiselno se je osredotočit na tiste NPK-je oziroma strokovna področja na katerih že imate določena znanja in izkušnje, ki ste si jih pridobili na delovnem mestu, s prostovoljnim delom, s hobiji, s samostojnim učenjem, z neformalnim izobraževanjem ipd. Na podlagi ustreznih dokazili o teh vaših znanjih in izkušnjah, ki jih zberete v zbirni mapi vam lahko namreč NPK priznajo.

Kdo izvaja NPK?

Center RS za poklicno izobraževanje je v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij osrednja institucija, zadolžena, da na nacionalni ravni in v sodelovanju s socialnimi partnerji pripravlja strokovne podlage in vodi ustrezne postopke pri pripravi katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za nacionalne poklicne kvalifikacije, ki so podlaga za postopke preverjanja in potrjevanja neformalnega znanja, spretnosti in kompetenc. Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe.

NPK ali nacionalna poklicna kvalifikacija

Kje lahko pridobim NPK?

V seznamu NPK katalogov je ob vsakem posameznem katalogu za NPK tudi povezava (naslov in telefonski kontakt) do izvajalcev NPK. Izvajalci »postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK« so organizacije, ki vam omogočajo svetovanje in pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Vsak izvajalec je dolžan kandidatu nuditi možnost svetovanja v celotnem procesu pridobivanja NPK. Izvajalci NPK so lahko medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe.

Kakšne so prednosti NPK-ja?

  Omogoča dokaj hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica.
+    Omogoča razvoj poklicne kariere in osebni razvoj, saj se priznajo rezultati učenja in izkušenj, ki jih pridobivamo skozi vse življenje.
+    Kandidat lažje prehaja iz enega podjetja ali dejavnosti v drugo, saj je nacionalna poklicna kvalifikacija javno veljavna listina.
+    Kandidat je na trgu dela konkurenčnejši, tako v Sloveniji kot v državah EU.
+    Kandidat lahko napreduje v poklicni karieri tudi na isti stopnji izobrazbe, saj lahko pridobi javno veljavno listino za opravljanje določenega poklica na višji ravni zahtevnosti del.
+    Kandidat pridobi osnovo za morebitno nagrajevanje s strani podjetja.
+    Omogoča večjo socialno vključenost in motivacijo za nadaljnje izobraževanje.
+    Poveča se možnost za zaposlitev pri iskalcih zaposlitve in neaktivnih osebah.

Kakšni so stroški NPK?

Cene samega postopka preverjanja in potrjevanja NPK so različne. V primeru, da gre le za potrjevanje kandidatove zbirne mape je cena približno do 180 EUR. Če pa je poleg potrjevanja zbirne mape še neposredno preverjanje samega kandidata, pa lahko cena naraste nekje približno do 220 EUR. Cene postopka ugotavljanja in potrjevanja NPK so odvisne od načina preverjanja in so zapisane v Metodologiji za oblikovanje cene za pridobitev NPK.

Lahko pa nekateri izvajalci ponujajo tudi različne priprave na postopek ugotavljanja in potrjevanja NPK. Tukaj je potrebno poudariti, da Zakon o NPK ne predpisuje nobenih takšnih priprav. Kandidat se lahko namreč vključi v postopek ugotavljanja in potrjevanja NPK brez priprav, če meni, a obvladuje vsa ključna dela oz. znanja, ki so predpisana v 11. točki NPK kataloga (Standardi strokovnih znanj in spretnosti za NPK).   

Pogoje in postopke pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ureja Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ul. št.1/2007), ki je v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Več o prednostih nacionalnih poklicnih kvalifikacij za posameznika in podjetja si lahko ogledate na spletni strani za nacionalne poklicne kvalifikacije.

Viri:
http://npk.si
http://www.cpi.si/nacionalne-poklicne-kvalifikacije.aspx
https://www.cdi-univerzum.si/neformalno-izobrazevanje/npk/