Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi

Vsako delovno razmerje se začne s pogodbo o zaposlitvi, ki mora biti podpisana s strani obeh pogodbenih strank. To pa je le eden od nujnih pogojev, ki jih mora tovrstna pogodba vsebovati. Seznanite se še z ostalimi obveznimi sestavinami pogodbe o zaposlitvi.

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati (31. čen ZDR-1):

 • podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
 • datum nastopa dela,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven  in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom ZDR-1,
 • kraj opravljanja dela; če ni naveden točen kraj velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,
 • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je pogodba sklenjena za določen čas,
 • določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače delavca v EUR, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ter o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • dolžino odpovednih rokov,
 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca,
 • druge pravice in obveznosti v primerih, ki jih določa zakon.

bigstock Judge Gavel With Justice Lawye 240127444 velika

Pogodbene stranke v pogodbi o zaposlitvi pa se lahko sklicujejo tudi na druge veljavne zakone, kolektivne pogodbe in splošne akte delodajalca glede:

 • dnevnega ali tedenskega delovnega časa in razporeditve delovnega časa,
 • sestavin plače delavca, plačilnega obdobja, plačilnega dneva in načina izplačevanja plače,
 • dolžine letnega dopusta in načina njegovega določanja,
 • dolžine odpovednih rokov.