Delovno razmerje – trden temelj za korektno delo

Delovno razmerje predstavlja daj-dam odnos med dvema subjektoma: delodajalcem na eni strani in zaposlenim na drugi. Poleg obojestranskih koristi, ki jih prepoznavata obe strani in zaradi katerih ta odnos sploh nastane, bomo s trdnimi temelji in izpolnjevanjem delovno-pravnih obveznosti obeh strani zagotovili celovito korekten odnos od začetka do (morebitnega) zaključka.

Vse prevečkrat imamo drug za drugega pripravljeno napačno igralno polje, saj vendarle delovno razmerje med subjektoma nastane zaradi obojestranskih potreb: delodajalec potrebuje zaposlenega z določenimi znanji in veščinami, ki bo opravljal delo; zaposleni pa bo opravil določeno delo, za katerega bo prejel plačilo. Kako in zakaj bosta določila pravila?

Določimo pravila igre

Pravila igre v osnovi določa že sam temeljni zakon, ki ureja delovna razmerja, to je Zakon o delovnih razmerjih, nadalje tudi za delodajalca zavezujoča kolektivna pogodba (če le-ta obstaja), dodatno pa je potrebno oziroma smiselno, da jih delodajalec  v skladu s predpisi uredi še v svojih  splošnih aktih. V grobem lahko pravila razdelimo na: pravila, ki jih upošteva delodajalec, in pravila, ki jih upošteva zaposleni.

Obveznosti delavca so, da vestno opravlja svoje delo in da upošteva organizacijo dela in poslovanje delodajalca; da upošteva zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja; da spoštuje predpise o varnosti in zdravju pri delu; da delodajalca obvešča o vseh bistvenih okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in da se vzdrži vsakršnega škodljivega ravnanja, ki bi lahko škodovalo poslovnim interesom delodajalca. Temeljne obveznosti delodajalca pa so: obveznost zagotavljanja dela; obveznost plačila za delo;  zagotavljanje varnih delovnih razmer; varovanje delavčeve osebnosti in dostojanstva delavca pri delu ter varstvo njegovih osebnih podatkov. Nadalje je pomembno, da se zadeve že takoj dogovorijo podrobneje; da se dogovorijo posebnosti, specifike ter pričakovanja na eni in drugi strani – delovni čas, odmori, počitki, nadure, prerazporejen ure, hišni red, dodatki, letni dopust in tako dalje.

Tako delavec kot delodajalec imata v delovnem razmerju nemalo obveznosti in dolžnosti. V danih okoliščinah se jih kar se da striktno držita, skozi čas pa lahko skupaj ugotovita, ali so potrebne kakšne prilagoditve.

Večkrat se zgodi, da v tej igri, kjer oba subjekta iščeta svoje koristi, malce pozabita drug na drugega, kar je povsem naravno in razumljivo za obe strani, zato je prav, da pravila igre večkrat pogledamo, obnovimo, osvežimo in poskušamo razumeti tudi našega soigralca. Tako je, soigralca. V tej igri moramo razumeti, da nimamo opravka z nasprotnikom (čeprav se kdaj zazdi tako), temveč soigralcem v isti ekipi – tako delavec v proizvodnji, kot tudi na primer računovodkinja težita k istim skupnim ciljem. Vsi stremimo k ciljem, ki jih zastavimo, le da se vloge v doseganju ciljev razlikujejo.

Pri vseh določilih se  je potrebno zavedati, da tokom sodelovanja lahko pride do sprememb, ki bodo vplivale na vloge. Zato določamo tudi pogoje, pod katerimi bomo spremembe uvajali in predvidimo možnosti, da se z njimi ne bomo strinjali vsi.

Potrebujete pomoč pri vzpostavitvi pravil? >>>

dokumentacija

Igra je v polnem zamahu

Četudi igra že poteka, se bo podjetje odzivalo na spremembe, ki se tokom dela pojavijo. Pravila se lahko spremenijo, kar pa mora vključevati obe strani, tako delodajalca kot tudi zaposlenega. Morda bo na sodelovanje vplivala potreba na trgu, zaradi česar bo potrebno prilagoditi delovni čas. Morda se bo obseg dela povečal ali zmanjšal in bomo zato vsi zavihali rokave ter začasno »stisnili zobe«. Morda bodo veščine zaposlenega postale nujno potrebne v drugem oddelku. Ali pa nas bo napadel nasprotnik, konkurenčno podjetje, ki ga do sedaj kot takega nismo niti opazili.

Pravila igre tako terjajo prilagoditev, vendar pa tudi prilagoditev zahteva konsenz obeh subjektov. Točka, na katero se moramo opirati, je skupen cilj: pravila bomo prilagodili na takšen način, da bomo še vedno sledili cilju. Pri spremembah ima vsak subjekt na voljo vsaj dve oziroma več možnosti: spremembe sprejme, aktivno sodeluje pri sprejemanju sprememb in poda svoje predloge, s čimer proaktivno vpliva tudi na lastno vlogo, ali spremembe zavrne. Z zavrnitvijo pa lahko nakaže na to, da bo izstopil iz igre.

Bi želeli kaj spremeniti v vašem delovnem okolju? >>>

Zaključimo sodelovanje

Naš poslovni odnos se lahko zaključi zaradi različnih dejavnikov. Morda smo sodelovali le toliko časa, dokler je potekal določen projekt, morda se spremeni delovanje zaposlenega in ni več dovolj kakovostno,  pravočasno, strokovno, morda s katere strani začne prihajati do kršitev pogodbenih in drugih obveznosti,  morda nastopijo poslovni razlogi ali pa se delavec odloči oditi na drugačno pot, morda pa stranki sodelovanje enostavno sporazumno prekineta.

Pomembno je, da znamo tudi zaključek igre speljati korektno do obeh subjektov. Del teh pravil je zato nujno definiran že ob podpisu pogodbe (odpovedni rok, možnosti prenehanja, korektna predaja dela, konkurenčna klavzula itd).

Četudi se naša skupna pot zaključuje, je pomembno, da jo izpeljemo korektno in pravilno – do zadnjega koraka.

Morate zaključiti sodelovanje? >>>


Vir slike: Business photo created by freepik - www.freepik.com