Ali ste kadrovik, ki s svojo komunikacijo privablja ali odbija?

Kulturo podjetja ustvarjajo in živijo zaposleni, zato je njihovo izobraževanje in razvijanje nenehen proces, v katerega morajo biti vključeni vsi.

»Promocija On-line kariernega sejma«

Pravila nagradne igre


1. Organizator

Organizator nagradne igre »Promocija On-line kariernega sejma« je podjetje Moja Zaposlitev d.o.o., Borovec 2, 1236 Trzin (v nadaljevanju: organizator).

 

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 7. 3. 2019 do vključno 17. 3. 2019. Izmed vseh sodelujočih na On-line kariernem sejmu, ki bo potekal med 14. 3. in 17. 3. 2019, bomo izžrebali 4 nagrajence. Po zaključku sejma v nagradni igri ne bo več mogoče sodelovati.

 

3. Področje organizacije in izvedbe nagradne igre

Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije.

 

4. Pravica do sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, ki se bodo udeležili prvega On-line kariernega sejma, ki ga organizira karierni portal Optius.com.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, osebe, zaposlene pri neodvisnih partnerjih, v oglaševalskih agencijah, vključenih v to promocijo, ter ožji družinski člani katere koli od zgoraj omenjenih oseb.

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 18 let.

 

5. Namen organizacije nagradne igre

Namen organizacije nagradne igre je sodelovanje na prvem On-line kariernem sejmu, ki ga organizira karierni portal Optius.com.

 

6. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri se je potrebno registrirati in biti udeležen na On-line kariernem sejmu. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat, na en način:

Registrirati se mora na On-line karierni sejem, kar stori na spletnem mestu sejma in sicer na povezavi https://sejem.optius.com/. Posameznik mora opraviti registracijo in se prijaviti v njegov profil, poleg tega mora sejem obiskati. Izmed vseh prisotnih na sejmu, bomo 18. marca 2019 izžrebali štiri osebe, ki bodo prejele nagrado; mobilni telefon Samsung GALAXY J5 2017 Duos.

Vsak posameznik, ki se registrira in bo sodeloval na On-line kariernem sejmu sodeluje v žrebu za eno izmed štirih nagrad.

Kakršna koli zamenjava nagrade za njeno denarno protivrednost ni mogoča, prav tako nagrade ni mogoče zamenjati za drug izdelek. Nagrade ni mogoče prenesti na druge osebe ali je odstopiti drugim, preden je predana nagrajencu. Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v pravilih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

 

7. Podelitev nagrad v nagradni igri

Nagrajenci bodo naključno izbrani z žrebom, ki bo opravljen elektronsko, s strani podjetja Moja zaposlitev d.o.o.. Žrebanje bo potekalo v enem krogu in sicer 18. marca 2019. Žrebanje se opravi elektronsko, in sicer tako, da se imena vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja v žrebu nagradne igre, vnesejo v elektronsko zbirko podatkov, izmed katerih se avtomatsko izžreba izžrebanec. Žrebanje je računalniško evidentirano. O izboru odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju komisijskega izbora, navzočih osebah, poteku izbora ter izbranih kandidatih po vrstnem redu, kot so bili izbrani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju.

V komisiji za izbor nagrajencev bodo prisotne Sanda Jerman, Maruša Prosen in Kristina Zalaznik, zaposlene v podjetju Moja zaposlitev d.o.o.. Žreb je dokončen in zavezujoč, nadaljnja korespondenca ne bo dovoljena. Če nagrajenci ne bodo prevzeli nagrad v skladu s predmetnimi pravili, bodo izbrani nadomestni nagrajenci. Za nadomestne nagrajence veljajo enaka pravila kot za prvotne nagrajence.

 

8. Nagrade in vrednost nagradnega sklada

Organizator bo za namen nagradne igre podelil 4× mobilni telefon Samsung GALAXY J5 2017 Duos.

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali je zamenjati za druge izdelke ali prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

 

9. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Vsi nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po elektronski pošti na naslov, ki so ga zapisali ob oddaji. Če izbrani nagrajenec v 3 (treh) dneh ne bo odgovoril na poslano sporočilo, bo izgubil nagrado, v naslednjih 3 (treh) dneh pa bo o nagradi obveščen nadomestni nagrajenec. Nagrajenec nagrade mora osebi za stik pri organizatorju nagradne igre predložiti vse potrebne informacije.

Imena končnih nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani organizatorja – www.optius.com.


V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Nagrada bo nagrajencu podeljena samo, če bo ta upravičen do sodelovanja in bo v celoti sprejel ta pravila. Če izbrani nagrajenec nima pravice do sodelovanja, bo o nagradi obveščen nadomestni nagrajenec.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov nagrajenca ali
  • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
  • se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih nadomestnih nagrajencev nihče ne odzove za prevzem nagrade glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Če prejemnik nagrade organizatorju ne bo posredoval navedenih podatkov, ne bo upravičen do izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do izbranega nagrajenca na podlagi teh pravil, izbrani nagrajenec pa v tem primeru prav tako nima pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršen koli drug namen.

10. Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre, za kar bodo udeleženci tudi posredovali pisno izjavo za obdelavo osebnih podatkov iz 6. točke pravil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal in jih varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (t. i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani nepooblaščeni tretji osebi ali kakor koli drugače uporabljeni v nasprotju z namenom, za katerega so bili posredovani. Enako se k varstvu osebnih podatkov ob upoštevanju veljavnih določb Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov zavezujejo podporniki na področju informatike in organizacije nagradne igre prek telefonskih aparatov.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika je izjava udeleženca nagradne igre, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov ter z objavo osebnih podatkov nagrajenca na spletni strani organizatorja, kot tudi z uporabo njegovih osebnih podatkov za potrebe namena nagradne igre, kot je naveden v tč. 6 teh pravil. Svojo izjavo lahko kadar koli prekličete, in sicer tako, da organizatorju na elektronski naslov info@optius.com ali po navadni pošti na naslov Moja zaposlitev d.o.o., Borovec 2, 1236 Trzin pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo svojih osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njimi, pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu.

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani in obdelani, po izpolnitvi namena pa se osebni podatki zbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega v nagradne igre izbrišejo že prej. Osebni podatki nagrajencev, ki so prejeli nagrado v vrednosti nad 42 EUR, se skladno z Zakonom o davčnem postopku hranijo 10 let, po poteku tega roka pa bo organizator nagradne igre tudi osebne podatke teh nagrajencev izbrisal.

 

11. Davki

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator nagradne igre bo obračunal in odvedel akontacijo dohodnine). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 

12. Preklic

Organizator ima pravico do enostranskega preklica nagradne igre z ustreznim obvestilom v kateri koli fazi izvedbe v primeru bistvenih kršitev ali zlorabe pravil ali višje sile. V primeru katere od omenjenih okoliščin bosta izbor in podelitev nagrad nemudoma ustavljena z enostransko odločitvijo organizatorja ne glede na obveznost morebitne objave. V tem primeru udeležencem nagradne igre ne bodo povrnjeni stroški ali neposredna ali posredna škoda, prav tako pa nagradna igra ne bo izvedena.

 

13. Uradna pravila nagradne igre

S sodelovanjem v tej nagradni igri se udeleženci strinjajo, da so ta uradna pravila zavezujoča. Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: info@optius.com oziroma na našo info številko 01 8100 200. Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in jih ne urejajo ta pravila, je razlago pristojna podati tričlanska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna, pritožba zoper njo pa ni mogoča.


Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence. 


Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 27. 2. 2019, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja – www.optius.com. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.


V Trzinu, dne 6. 3. 2019

 

Moja zaposlitev d.o.o.
Direktorica Saša Boštjančič