5 strategij za izboljšanje raznolikosti in vključenosti v podjetju

V današnjem času sta raznolikost in vključenost ključna dejavnika uspeha za podjetja. Organizacije, ki vlagajo v ustvarjanje raznolikega in vključujočega delovnega okolja, beležijo povečano inovativnost, večje zadovoljstvo zaposlenih ter boljše poslovne rezultate.

Za doseganje večje vključenosti in raznolikosti je nujno sodelovanje med vodstvom in zaposlenimi ter izboljšanje vseh poslovnih procesov. Vodstvo mora aktivno sodelovati in biti zgled ostalim, medtem ko morajo zaposleni prejeti ustrezno izobraževanje in podporo. 

V tem članku predstavljamo nekaj strategij, s pomočjo katerih lahko tudi sami izboljšate ti pomembni področji v svojem podjetju.

1. Vodenje z zgledom kot ključ do uspeha

Vodje imajo glavno vlogo pri spodbujanju raznolikosti in vključenosti. Da bi dosegli resnične spremembe, morajo aktivno podpirati tovrstne vrednote ter jih vtkati v vsakodnevne poslovne odločitve in medosebne odnose. 

Raziskava podjetja McKinsey je pokazala, da so podjetja, ki so bila leta 2019 v zgornji četrtini po etnični in kulturni raznolikosti v vodstvenih ekipah, imela kar za 36 % večji dobiček v primerjavi s podjetji v spodnji četrtini. 

Podjetje lahko raznolikost in vključenost pri vodstvu spodbudi na različne načine:

Redno izobraževanje

Poskrbite, da se vodilni redno udeležujejo delavnic, v okviru katerih se učijo prepoznavati in odpravljati predsodke ter reševati konflikte med zaposlenimi. To bo ustvarilo bolj odprto in sprejemajoče delovno okolje. S tem se bodo vodje bolje zavedali svojih pristranskosti in bodo bolj sposobni sprejemati odločitve, ki spodbujajo enakopravnost. 

Delavnice naj vključujejo praktične primere in simulacije, ki vodjem pomagajo pridobiti veščine za učinkovito reševanje konfliktov ter podporo raznolikim ekipam. S tem pristopom bodo vodje postali bolj empatični in vključujoči, kar bo pozitivno vplivalo na celotno organizacijsko kulturo.

Sistem za spremljanje napredka

Vzpostavite sistem za redno spremljanje napredka na področju raznolikosti in vključenosti. To omogoča prilagajanje strategij in zagotavlja trajnostne izboljšave. S takšnim sistemom boste lahko natančno ocenili, kako uspešne so vaše pobude za raznolikost in vključenost, ter pravočasno identificirali področja, ki potrebujejo dodatno pozornost.

Spremljanje lahko vključuje redne ankete med zaposlenimi, analizo podatkov o zaposlovanju in napredovanju ter ocenjevanje uspešnosti različnih programov in iniciativ. Pridobljeni podatki bodo vodstvu pomagali pri sprejemanju utemeljenih odločitev ter pri prilagajanju in izboljševanju politik, kar bo dolgoročno prispevalo k bolj vključujoči in raznoliki organizacijski kulturi.

Integracija raznolikosti in vključenosti v cilje podjetja

Raznolikost in vključenost naj postaneta sestavni del ciljev podjetja tako, da ju vključite v ključne kazalnike uspešnosti. S tem bosta raznolikost in vključenost postali merljiva cilja, katerih napredek bo redno spremljan in ocenjevan. To vključuje določanje specifičnih, dosegljivih ciljev na področju zaposlovanja, napredovanja in razvoja zaposlenih iz različnih okolij.

Ustvarite jasne kazalnike, ki bodo odražali uspešnost na področju raznolikosti in vključenosti, ter jih vključite v letne poslovne preglede in poročila. Tako boste zagotovili, da so te vrednote v središču poslovne strategije in da celotna organizacija aktivno stremi k ustvarjanju vključujočega delovnega okolja.

vkljucenost razlicnih skupin v delovni proces

Ustvarjanje varnega prostora za povratne informacije

Ustvarite varno okolje, v katerem lahko zaposleni delijo svoje izkušnje in predloge za izboljšanje raznolikosti in vključenosti. Zagotovite, da imajo zaposleni občutek, da so njihove misli in mnenja cenjene ter da lahko brez strahu izrazijo svoje skrbi in ideje. 

To lahko dosežete z vzpostavitvijo anonimnih anket, odprtih forumov za razprave in rednih srečanj, v okviru katerih se spodbuja odprta komunikacija. S pridobljenimi povratnimi informacijami boste lažje prepoznali izzive in priložnosti ter prilagodili strategije za izboljšanje raznolikosti in vključenosti. Tako boste ustvarili bolj vključujočo organizacijsko kulturo, v kateri se vsak posameznik počuti slišanega in cenjenega.

2. Izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih

Za ustvarjanje raznolikega in vključujočega delovnega okolja je nujno tudi izobraževanje ostalih zaposlenih, ne samo vodstvenega kadra. Z izvajanjem delavnic, seminarjev in treningov lahko podjetja zmanjšajo predsodke ter izboljšajo razumevanje različnih kultur in pogledov. 

Redne delavnice pomagajo zaposlenim prepoznati in odpraviti različne predsodke, kar prispeva k bolj odprtemu in vključujočemu delovnemu okolju. Seminarji, osredotočeni na različne kulture in njihove posebnosti, zaposlenim omogočajo boljše razumevanje in cenjenje različnih kulturnih ozadij in perspektiv.

Novi zaposleni naj že ob vstopu v podjetje prejmejo izobraževanje o vrednotah raznolikosti in vključenosti, kar pomaga oblikovati njihovo razumevanje in ravnanje že od samega začetka. Redno zbirajte povratne informacije od udeležencev izobraževanj in na podlagi teh podatkov izboljšujte programe, s čimer boste zagotovili, da izobraževanje ostaja relevantno in učinkovito.

3. Pravična politika zaposlovanja

Vzpostavitev pravičnega in preglednega procesa zaposlovanja je prav tako nujna za spodbujanje raznolikosti in vključenosti v podjetju. Ustvarjanje priložnosti za raznolike kandidate ter odstranjevanje pristranskosti v zaposlitvenem postopku zagotavlja, da ima vsak kandidat enake možnosti za uspeh. 

Pri tem si lahko pomagate na različne načine:

Jasna in objektivna merila za zaposlovanje

Definirajte jasna in objektivna merila, na podlagi katerih boste zaposlovali. Ta merila naj temeljijo na znanju, izkušnjah in sposobnostih kandidatov, pri čemer se izogibajte subjektivnim merilom, ki bi lahko vodila do pristranskosti. Z uporabo strukturiranih razgovorov in standardiziranih ocenjevalnih orodij boste zagotovili, da so vsi kandidati obravnavani enako in pravično.

Redno pregledujte in posodabljajte merila za zaposlovanje, da zagotovite njihovo učinkovitost in skladnost z vrednotami raznolikosti in vključenosti podjetja. Prosta delovna mesta objavljajte na različnih platformah, ki dosegajo široko paleto kandidatov. S tem povečate možnost, da se na vaše oglase prijavijo kandidati iz različnih kulturnih okolij, kar bo prispevalo k večji raznolikosti v podjetju.

Spodbujanje objektivnosti v kadrovskem procesu

Zaposleni v kadrovski službi morajo biti med celotnim procesom zaposlovanja objektivni. Organizirajte delavnice, s pomočjo katerih se bodo naučili prepoznavati in odpravljati predsodke. S tem boste zagotovili, da bodo vsi kandidati obravnavani enako in pravično. 

Delavnice naj vključujejo praktične vaje in simulacije, ki kadrovikom pomagajo prepoznati lastne pristranskosti in razviti strategije za njihovo odpravljanje. Tako boste okrepili zaupanje v proces zaposlovanja in prispevali k bolj vključujočemu delovnemu okolju.

Standardizirani zaposlitveni razgovori

Zaposlitveni razgovori naj bodo standardizirani ter strukturirani, z vnaprej pripravljenimi vprašanji. To zmanjšuje možnost pristranskosti, saj vsi kandidati odgovarjajo na ista vprašanja in so ocenjeni po enakih kriterijih.

S temi koraki lahko podjetje že pri procesu zaposlovanja ustvari pravično in vključujoče delovno okolje, kjer ima vsak kandidat enake možnosti za uspeh. To močno okrepi ugled podjetja kot družbeno odgovornega delodajalca, kar privablja talentirane posameznike iz različnih okolij ter spodbuja dolgoročno rast in uspeh podjetja.

4. Raznolikost v ekipah

Raznolike ekipe podjetju prinašajo številne prednosti, kot so večja inovativnost, boljše reševanje problemov in izboljšana delovna klima. Sodelovanje zaposlenih z različnimi ozadji, veščinami in perspektivami ustvarja boljše rešitve ter dvigne nivo kreativnosti celotni ekipi. 

Organizirajte projektne ali delovne skupine, ki vključujejo zaposlene iz različnih oddelkov, ozadij in kultur. Zaposlene spodbujajte, da delijo svoje edinstvene poglede in izkušnje, kar lahko vodi do inovativnih rešitev in boljšega razumevanja različnih perspektiv znotraj ekipe. 

Poleg tega takšne skupine pomagajo graditi medsebojno zaupanje in spoštovanje med zaposlenimi, kar krepi timski duh in spodbuja boljše sodelovanje. Redno organizirajte tudi različne delavnice in team-building aktivnosti, ki bodo še dodatno okrepile vezi med člani ekipe ter omogočile izmenjavo znanj in izkušenj na neformalen način.

diversity

5. Redna ocena vključenosti

Redno ocenjevanje vključenosti med zaposlenimi je pomembno za razumevanje njihovih izkušenj in občutkov glede raznolikosti v podjetju. S to prakso podjetja pridobijo dragocene vpoglede, ki jim pomagajo izboljšati obstoječe prakse in razviti nove pobude za izboljšave na tem področju. 

Izvajanje anket in ocenjevalnih orodij

Začnite z rednim izvajanjem anket, ki so namenjene merjenju vključenosti med zaposlenimi. Vključujejo naj vprašanja o njihovih izkušnjah, občutkih pripadnosti ter predlogih za izboljšave. 

Pomembno je, da ankete ostanejo anonimne, saj to spodbuja iskrenost in povečuje verodostojnost pridobljenih podatkov.

Analiza in uporaba podatkov

Zbrane podatke natančno analizirajte, da boste prepoznali vzorce, težave in glavne izzive, s katerimi se soočajo vaši zaposleni. Pridobljene podatke uporabite za razvoj novih strategij, ki bodo odpravile ugotovljene težave. 

Poleg tega ugotovitve in akcijske načrte redno delite z zaposlenimi, da bodo videli, kako se njihove povratne informacije uporabljajo za izboljšanje delovnega okolja. S tem pristopom ne boste samo naslavljali trenutnih izzivov, ampak tudi krepili zaupanje in transparentnost znotraj podjetja.

Stalno izboljševanje praks

Redno spremljanje in analiziranje vključenosti omogoča nenehno prilagajanje in izboljševanje praks v podjetju. Na podlagi dobljenih povratnih informacij prilagodite obstoječe politike in uvedite nove, ki bolje podpirajo raznolikost in vključenost. 

Z vzpostavitvijo sistema za stalno izboljševanje boste ustvarili delovno okolje, ki se aktivno prilagaja potrebam zaposlenih ter spodbuja njihovo zadovoljstvo in produktivnost.

Zaključek

Vzpostavitev trajnostne kulture raznolikosti in vključenosti v podjetju zahteva usklajeno delovanje vodstva, zaposlenih in procesov. Vodenje z zgledom, pravična politika zaposlovanja, redna ocena vključenosti ter izobraževalni programi in podpora so ključni koraki za ustvarjanje delovnega okolja, v katerem se vsak zaposleni počuti cenjenega in vključenega.

Ne pozabite, da vlaganje v raznolikost in vključenost povečuje inovativnost in konkurenčnost podjetja. Zato ne zanemarite tega pomembnega področja, saj s tem ustvarjate prihodnost, v kateri je vsak posameznik dragocen član ekipe, ki prispeva k skupnemu uspehu in rasti podjetja.