4 koraki za zaposlitev delavca

Ti koraki vključujejo vse obveznosti, ki jih morate opraviti, od trenutka ko se pojavi potreba po novem kadru, pa do zasedbe prostega delovnega mesta.

1. korak: Prijava in javna objava prostih delovnih mest oz. vrst dela

Ureja jo Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-A) in novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Prijava

Z 12. aprilom 2013 je začela veljati Novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki ukinja obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu za zaposlovanje. Skladno z novim Zakonom o delovnih razmerjih pa še naprej ostaja obvezna javna objava.

Skladno z ZUTD-A morate pri Zavodu za zaposlovanje prosto delovno mesto obvezno objaviti, če ste delodajalec iz javnega sektorja ali gospodarska družba v večinski lasti države. V tem primeru lahko uporabite eStoritve ZRSZ ali obrazec 0,48, ki ga natisnete in izpolnite v dveh izvodih. Za spremembo, ponovitev ali razveljavitev objave prostega delovnega mesta uporabite obrazec 0,49.

Javna objava

Prosto delovno mesto oz. vrsta dela mora biti po zakonu javno objavljeno. Za javno objavo lahko še vedno brezplačno poskrbi Zavod v svojih prostorih in na svojih spletnih straneh, po dogovoru lahko tudi še v drugih sredstvih obveščanja. Če pa kot delodajalec ne želite javne objave s strani Zavoda, morate zanjo poskrbeti sami, in sicer v sredstvih javnega obveščanja, zaposlitvenih portalih kot je mojaZaposlitev.si, na spletnih straneh ali v javno dostopnih prostorih vašega podjetja. Objava samo za moške ali samo za ženske ni dovoljena, razen če je določen spol predstavlja bistven in odločilni pogoj za opravljanje delo in je taka zahteva sorazmerna ter upravičena z zakonitim ciljem. Objava tudi ne sme nakazovati, da daje delodajalec pri zaposlitvi prednost določenemu spolu, razen v primeru iz prejšnjega stavka.

Objava mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Pozor: pri javnih občilih začne rok teči naslednji dan po zadnji objavi (25.-27. člen ZDR-1).

Kdaj javna objava ni obvezna?

Delovnega mesta ni potrebno javno objaviti v primeru sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin in pri ostalih izjemnih primerih, ki jih najdete v 26. členu ZDR-1.

2. korak: Postopek izbiranja

V postopku izbire smete kot delodajalec od prijavljenih kandidatov zahtevati le podatke, ki so v neposredni zvezi z delom, npr. predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela ali preizkus znanja in sposobnosti. Več o pravicah in obveznostih delodajalca najdete v 28. členu ZDR-1, o pravicah in obveznostih kandidata pa v 29. členu ZDR-1.

bigstock 217935772 velika

Neizbrane kandidate morate pisno obvestiti, da niso bili izbrani in jim na njihovo zahtevo vrniti njihove predložene dokumente, in sicer v 8-ih dneh po zaključenem postopku izbire (30. člen ZDR-1).

3. korak: Obveznosti z izbranim kandidatom

 • Napotite ga na zdravniški pregled
  Če gre za prvo zaposlitev kandidata ali pa je od prenehanja opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu minilo več kot 12 mesecev, ga morate obvezno poslati na predhodni preventivni zdravstveni pregled več o tem je zapisano v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).
  Da pa bi se izognili zapletom, priporočamo, da prav vsakega novega delavca pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi napotite na zdravniški pregled, ki ga opravi v "ambulanti za medicino dela".
 • 2. Kandidata seznanite s pogoji dela
  Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi je izbranega kandidata potrebno seznaniti z delom oz. vrsto dela ter drugimi pravicami, obveznostmi in pogoji dela.
 • 3. Kandidatu posredujte predlog pogodbe
  Pisni predlog pogodbe o zaposlitvi morate kandidatu izročiti praviloma 3 dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi (17. člen ZDR-1).
 • 4. Sklenitev  pogodbe o zaposlitvi
  Preden delavec prične z delom morate z njim skleniti pogodbo o zaposlitvi, ki mora biti v pisni obliki, veljavna pa je, ko je podpisana iz obeh strani.

S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi nastane delovno razmerje. Z dnem nastopa dela, ki je dogovorjen v pogodbi, se začnejo uresničevati pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ter vključitev v socialno zavarovanje. Pogodba mora biti v skladu s kolektivno pogodbo oziroma s splošnim aktom delodajalca. Več ...

4. korak: Prijava novega sodelavca v obvezna zavarovanja

Novega delavca morate že na dan nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi prijaviti v obvezna zavarovanja in to še pred začetkom opravljanja  dela. 

Zavezanci za prijavo, ki ste kot poslovni subjekti vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. gospodarska družba, samostojni podjetnik, oseba, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost, zavod), morate od 1. januarja 2016 obvezna socialna zavarovanja urejati obvezno prek portala e-VEM

Zavezanci za prijavo lahko obvezna socialna zavarovanja za osebe v delovnem razmerju po šifri podlage za zavarovanje 001 urejate tudi na točki VEM. Na točki VEM lahko obvezna socialna zavarovanja urejate tudi samostojni podjetniki zase in za svoje delavce (šifra podlage za zavarovanje 005 in 013).

Prek portala e-VEM lahko obvezna socialna zavarovanja zase urejate tudi družbeniki gospodarske družbe ali ustanovitelji zavoda, ki ste poslovodne osebe. 

Delavcu je potrebno izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela.  Dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje delavca ne spada več med obveznosti delodajalca.