Višji svetovalec področja I v Sektorju za koordinacijo kohezijske politike (m/ž)

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto:

VIŠJEGA SVETOVALCA PODROČJA I V SEKTORJU ZA KOORDINACIJO KOHEZIJSKE POLITIKE (m/ž), DM 20.4

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti
 • sistemski pregled nad zakoni, uredbami, navodili s področja kohezijske politike,
 • tolmačenje in svetovanje sodelavcem pri izvedbi postopkov in pripravi programov,
 • priprava navodil, strokovnih gradiv, sistemskih rešitev,
 • sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, povabil,
 • priprava in usklajevanje javnih naročil in naročil male vrednosti,
 • sodelovanje pri izvedbi instrumentov kohezijske politike,
 • vodenje postopkov izvršb,
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih,
 • priprava in pregled sklepov, pogodb in drugih pravnih aktov za potrebe izvajanja kohezijske politike,
 • priprava ustreznih internih aktov,
 • druge strokovne, organizacijske in koordinacijske naloge iz pravnega področja po nalogu vodje.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Zahtevana stopnja izobrazbe: raven 8 po SOK (univerzitetna, 2. bolonjska stopnja)

Zahtevana smer izobrazbe: področje prava

Zahtevane delovne izkušnje: najmanj pet (5) let in sedem (7) mesecev delovnih izkušenj,

Drugi pogoji:

 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • znanje uradnega jezika,
 • znanje tujega jezika, 
 • računalniška pismenost.

Delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami - potrdili, iz katerih je razviden čas, vsebina opravljenega dela in na kateri stopnji izobrazbe je bilo delo opravljeno.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena  Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom, s polnim delovnim časom.

Delovno razmerje se sklepa za izvedbo operacije »Tehnična podpora (KS) – Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije – Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«.

Zaposlitev javnega uslužbenca po tej pogodbi delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, v okviru projekta »Tehnična podpora (KS) – Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije – Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, v razmerju 85 % evropski del in 15 % slovenska udeležba.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije v Ljubljani.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Nazaj na seznam