Računovodja VII/2 (III), šifra J017093 (m/ž)

AJPES

 • Datum objave: 8. 4. 2021
 • Prijave do:18. 4. 2021
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

AJPES

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) AJPES objavlja prosto delovno mesto v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za financiranje in računovodstvo

RAČUNOVODJA VII/2 (III), šifra J017093 (m/ž) - za nedoločen čas

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • obračunavanje in zaračunavanje storitev,
 • vodenje in vzdrževanje šifranta poslovnih partnerjev,
 • kontroliranje in evidentiranje zunanjih knjigovodskih listin (prejetih računov in spremljajoče dokumentacije) in vodenje evidence,
 • kontroliranje, spremljanje in evidentiranje vseh vrst poslovnih dogodkov ter izdelovanje poročil,
 • odgovarjanje na zahtevna telefonska vprašanja v zvezi z izdanimi računi in e-računi,
 • pridobivanje soglasij za sprejem elektronskih računov ter vodenje in ažuriranje evidence,
 • kontroliranje podatkov in priprava obračuna davka na dodano vrednost,
 • samostojno vodenje analitične evidence osnovnih sredstev, drobnega inventarja in priprava poročil ter
 • usklajevanje s knjigovodskimi evidencami,
 • priprava dokumentacije za izvedbo popisa opredmetenih in neopredmetenih sredstev in drobnega
 • inventarja,
 • kontroliranje podatkov in uvoz podatkov iz drugih programskih aplikacij ter
 • opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja dela.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. univerzitetna  stopnja izobrazbe (prejšnja)  ali  magisterij stroke (druga bolonjska stopnja), družboslovne smeri
 2. najmanj 1 leto delovnih izkušenj
 3. tekoče znanje slovenskega jezika
 4. 4 - mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Od kandidatov pričakujemo:

 • delovne izkušnje s področja računovodstva;

 • dobro usposobljenost za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office (predvsem delo s preglednicami);
 • poznavanje programa NAVISION predstavlja prednost;
 • logično in analitično razmišljanje;
 • strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje in natančnost.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Oddelku za računovodstvo, Službe za financiranje in računovodstvo.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo je 10 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 18. 4. 2021 na klasičen naslov, z označbo »RAČUNOVODJA VII/2«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp@ajpes.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/4774 131 (Alenko Lepenik).

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge

Tržaška cesta 16

1000 Ljubljana

z označbo "RAČUNOVODJA VII/2"