Arhitekt za projektiranje zdravstvenih objektov m/ž / Architect for the design of healthcare facilities (m/f)

Protim Ržišnik Perc d.o.o.

 • Datum objave: 3. 2. 2021
 • Prijave do:28. 2. 2021
 • Kraj dela: Šenčur
Nazaj na seznam

Protim Ržišnik Perc d.o.o.

PROTIM Ržišnik Perc d.o.o. - www.protim.si - je neodvisno svetovalno in projektantsko podjetje arhitektov in inženirjev, ki že 30 let naročnike vodi skozi vse faze razvoja projekta, od prvih zasnov do izvedbe objektov. Projekte razvijamo integralno v stalnem dialogu vseh strokovnih profilov.

Posebnost dela v našem timu je vzajemno delovanje več kot 90 redno zaposlenih strokovnjakov različnih profilov in značajev, ki z interdisciplinarnim timskim delom razvijajo inovativne prijeme in rešitve za učinkovito doseganje skupnega cilja. Proces dela poteka v BIM tehnologiji.

Že pred leti smo uspešno stopili na pot internacionalizacije, zato naša velikost, strokovna širina in delo za mednarodne naročnike omogoča sodelavcem strokovni in osebnostni razvoj.

Naše delovno okolje v Sloveniji v Šenčurju (25 kilometrov iz Ljubljane) je sodobno in stimulativno, lokacija pa enostavno dostopna.

S svojo strokovnostjo in kompetencami smo v preteklih letih uspešno izpeljali veliko projektov in upamo, da se nam na naši uspešni poti pridružite tudi vi!

Odprti smo za vse oblike sodelovanja.

K sodelovanju vabimo ambicioznega novega sodelavca - ARHITEKTA ZA PROJEKTIRANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV (m/ž).


PROTIM Ržišnik Perc d.o.o. - www.protim.si - is an independent consulting and design company of architects and engineers, which has been leading its clients through all phases of project development for 30 years, from the first concepts to the implementation of facilities. We develop projects integrally and with constant dialogue between all professional profiles. 


The special feature of working in our team is the interaction of more than 90 full-time experts of various profiles and characters, who develop innovative approaches and solutions with interdisciplinary team work to effectively achieve a common goal. The work process takes place using BIM technology.

Years ago, we successfully embarked on the path of internationalization, meaning that our size, professional scope, and work for international clients enables our employees to develop professionally and personally.

Our working environment in Šenčur, Slovenia (25 kilometres from Ljubljana) is modern and stimulating, and the location is easily accessible.

We have successfully carried out many projects over the years with our professionalism and competencies, and we hope that you will join us on this successful path!

We are open to all forms of cooperation.

We are looking for an ambitious new team member - ARCHITECT FOR THE DESIGN OF HEALTHCARE FACILITIES (m/f).


Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • strokovno vodenje kompleksnih projektov s področja zdravstva
 • odgovornost za strokovno, pravočasno in racionalno izvedbo storitev
 • samostojno opravljanje del in nalog arhitekta
 • vodenje in usklajevanje projektnih skupin in koordinacija z naročnikom
 • mentoriranje sodelavcev

 Job Responsibilities:

 • expert management of complex projects in the field of healthcare
 • responsibility for professional, timely, and rational performance of service
 • independent performance of the work and tasks of an architec
 • management and coordination of project groups and coordination with the client
 • mentoring co-workers
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba
VII.
Od kandidata pričakujemo:
 • univerzitetni diplomirani inženir arhitekture, magister inženir arhitekture ali primerljiva stopnja izobrazbe v drugih državah
 • zaželen strokovni izpit za pooblaščenega arhitekta
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj pri projektiranju objektov s področja zdravstva (strokovno in organizacijsko)
 • računalniška znanja: znanje CAD programov, zaželeno tudi znanje Revit-a in usmerjenost k BIM pristopu,
 • znanje angleškega, zaželeno tudi nemškega jezika (sposobnost konverzacije v angleščini oziroma nemščini na strokovnih sestankih in v pismeni komunikaciji)
 • sposobnost prevzemanja odgovornosti
 • sposobnost za vodenje in koordinacijo sodelavcev
 • smisel za planiranje in organizacijo dela
 • natančnost, doslednost
 • vozniški izpit in
 • pripravljenost na opravljanje dela v Sloveniji (nudimo možnost kadrovskih stanovanj)


Expected Knowledge, Experience, and Competencies:

 • university degree in architecture, master's degree in architecture, or a comparable level of education in other countries
 • professional examination for a certified architect is preferred
 • at least 5 years of work experience in designing facilities in the field of healthcare (professional and organizational)
 • computer skills: knowledge of CAD programs, preferably also knowledge of Revit and orientation towards the BIM approach
 • knowledge of English, preferably also German (ability to converse in English or German at professional meetings and in written communication)
 • the ability to take responsibility
 • the ability to lead and coordinate employees
 • a sense of planning and organization of work
 • accuracy and consistency
 • driving license
 • readiness to perform work in Slovenia (we offer the possibility of housing)

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:
 • osnovni letni bruto prihodek med 45.000 € in 60.000 € (odvisno od kvalifikacij in izkušenj)
 • delo v uspešnem uveljavljenem podjetju
 • zanimive strokovne izzive
 • sodelovanje pri ustvarjanju novih trendov pri načrtovanju stavb
 • možnost ugodnega najema kadrovskega stanovanja v stanovanjskem naselju z vrtcem v neposredni bližini delovnega mesta
 • interdisciplinarno delo pri kompleksnih projektih v visoko strokovnem timu
 • stimulativno plačilo in dodatno nagrajevanje za uspešno delo
 • osebnostni razvoj, stalno strokovno izobraževanje in napredovanje
 • kulturo izmenjave strokovnih izkušenj med sodelavci
 • organizirano rekreacijo in zdravo prehrano v restavraciji na delovnem mestu
 • možnost koriščenja službenega vozila
 • delo v družbeno odgovornem podjetju
 • prijetno delovno okolje in pestro družabno življenje v poslovni skupini Ržišnik Perc


We Offer:

 • basic annual gross income between €45,000.00 and €60,000.00 (depending on qualifications and experience)
 • work in a successful and established company
 • interesting professional challenges
 • participation in creating new design trends
 • the possibility of affordable rental housing in a residential area with a kindergarten in the immediate vicinity of the company (walking distance)
 • interdisciplinary work on complex projects in a highly professional team
 • incentive pay and additional remuneration (success based)
 • personal development, continuous professional education, and promotion
 • a culture of exchanging professional experience between co-workers
 • organized recreation and daily meals at an in-house restaurant
 • possibility of using a company car
 • work in a socially responsible company
 • a positive working environment and varied social life inside the Ržišnik Perc business group
Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Prijave z vašimi življenjepisi in predstavitvijo referenčnih projektov s področja zdravstva sprejemamo preko spletnega obrazca, do 30. 1. 2021.

Na razgovoru pričakujemo predstavitev Vašega dosedanjega dela in referenčnih projektov s področja zdravstva.


Applications with your CV and the presentation of reference projects in the field of healthcare are accepted via our website application form until 30. 1. 2021.

At the interview, we expect a presentation of your past work and reference projects in the field of healthcare.